Vroegtijdig zicht krijgen op Coronabesmetting via monitoring afvalwater

Source: A. (Aukje) de Vries i, published on Monday, June 21 2021, column.

De VVD vindt het belangrijk dat alles wat noodzakelijk is wordt gedaan om het Covid-19-virus onder controle te krijgen. Het monitoren van het afvalwater is een van de goede mogelijkheden om in een vroeg stadium zicht te krijgen op besmettingen. De VVD is van mening dat Nederland dat op een efficiënte en effectieve manier moet oppakken. De VVD vindt het prima om beste praktijken via een Europees uitwisselingsplatform te delen en wil graag weten wat Nederland van andere EU-lidstaten kan leren op dit gebied.

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van het Fiche Aanbeveling Covid19 monitoring afvalwater (activiteitennummer 2021A02679)

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de kabinetsappreciatie bij het fiche over de Aanbeveling Covid19 monitoring afvalwater. Zij hebben hierbij nog enkele vragen en/of opmerkingen.

De leden van de VVD-fractie vinden het belangrijk dat alles wat noodzakelijk is wordt gedaan om het Covid19-virus onder controle te krijgen. Het monitoren van het afvalwater is een van de goede mogelijkheden om in een vroeg stadium zicht te krijgen op besmettingen. De leden zijn van mening dat Nederland dat dus op een efficiënte en effectieve manier moet oppakken. Daarvoor is echter geen aanbeveling van de Europese Commissie nodig. Wat is het nut en de noodzaak van deze aanbeveling? In welke landen in de Europese Unie wordt hier nog onvoldoende aan gedaan? De leden van de VVD-fractie vinden volksgezondheid en zorg primair een nationale aangelegenheid. Wat is de status van deze aanbeveling? En waarom wordt er gesproken van minimumeisen? Wat gebeurt er als lidstaten niet voldoen aan hetgeen is opgenomen in deze aanbeveling?

De leden van de VVD-fractie vinden het prima om beste praktijken via een Europees uitwisselingsplatform te delen. Wanneer is dit uitwisselingsplatform gereed? De leden willen verder graag weten wat Nederland nog niet of onvoldoende doet als gekeken wordt naar de beste praktijken in andere EU-landen en/of wat Nederland kan leren van andere EU-lidstaten.

De leden van de VVD-fractie willen weten of het klopt dat Nederland al volledig voldoet aan hetgeen in de aanbeveling is opgenomen, dan wel waar Nederland nog stappen zou moet zetten. Nederland streeft er verder naar om uiterlijk 30 september 2021 85% van de RWZI’s dagelijks monsters te laten aanleveren bij het RIVM, en aan het einde van 2021 100%. In hoeverre ligt Nederland op schema voor deze streefdoelen? En waarom kan dat niet sneller? Wat is het doel van de in de aanbeveling opgenomen verdere benutting van ‘big brown data’? Wat zijn daarvan de gevolgen?

De leden van de VVD-fractie lezen dat wanneer het gezondheidsrisico van de pandemie lager wordt, er een nieuwe situatie ontstaat, volgens het Kabinet, waarin nog bezien moet worden welke bemonsteringsfrequentie en geografische dekking daarbij past. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Wanneer is daar sprake van? Want het afvalwater heeft toch een vroegtijdige voorspellende waarde als het gaat om besmettingen, die ook in de situatie van een lager aantal besmettingen vroegtijdig lokale of regionale brandhaarden kan opsporen?

De leden van de VVD-fractie constateren dat eventuele budgettaire gevolgen voor de Rijksbegroting ingepast wordt op de begroting van het beleidsverantwoordelijke departement. Dit is een zeer algemene zinsnede, die de leden vaker zien in fiches. Het lijkt erop dat het een algemene, relatief nietszeggende zinsnede is waarmee het kabinet zich indekt tegen eventuele extra kosten. Klopt dat? En kan hierover voortaan meer concrete informatie beschikbaar komen in fiches? Want om welke kosten zou het dan kunnen gaan? Hoe hoog zijn deze? En om welk departement gaat het? En de leden van de VVD-fractie zien daarnaast dat het Kabinet aangeeft dat de aanbevelingen volledig overeenkomen met het staande beleid in Nederland, ook met betrekking tot het uitvoeren van de bemonstering en de analyse hiervan en de aanbevolen internationale samenwerking en kennisdeling. Hoe kan het dan dat er dan toch ook eventueel budgettaire gevolgen zijn, want alles wordt toch al gedaan?