MEPs call on EU Commission to step up action against dangerous chemicals - EU monitor

EU monitor
Thursday, October 22, 2020
calendar

MEPs call on EU Commission to step up action against dangerous chemicals

Source: European Parliament (EP) i, published on Tuesday, June 30 2020, 8:00.

Europese duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen moet gezondheid en milieu beter beschermen, zegt de EP-commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid i.

De Europese Commissie i moet een duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen presenteren die een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu waarborgt en blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen tot een minimum beperkt, aldus de resolutie die maandag met 65 stemmen voor, 1 stem tegen en 14 onthoudingen is aangenomen door de EP-commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

PvdD i-Europarlementariër Anja Hazekamp is co-rapporteur voor de resolutie.

De Europarlementariërs stellen dat er meer regelgeving nodig is om kwetsbare groepen zoals kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en ouderen naar behoren te beschermen.

De tekst stelt verder dat de aanstaande Europese strategie voor chemische stoffen het voorzorgsbeginsel en het beginsel dat de vervuiler betaalt volledig moet integreren, en dat het goedkeuringsproces transparanter moet worden. De strategie moet de chemische industrie helpen om veilige en duurzame alternatieven te vinden om het concurrentievermogen en innovatie te stimuleren, onder meer door een duidelijke toezegging om de nodige financiële middelen voor onderzoek ter beschikking te stellen.

De EP i-leden steunen het beginsel “één stof —één risicobeoordeling” waarbij chemische stoffen door slechts één EU i-agentschap worden geëvalueerd om zodoende de regelgeving voor chemische stoffen te versnellen en consistenter te maken.

Meer doen tegen hormoonontregelaars en pesticiden

In de resolutie wordt opnieuw gevraagd om een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen (Endocrine Disrupting Chemicals of EDC's) om de blootstelling van mens en milieu aan EDC's tot een minimum te beperken. Daarnaast moeten er volgens de parlementsleden specifieke bepalingen komen in wetgeving voor speelgoed, materialen die met levensmiddelen in aanraking komen en cosmetica, zodat EDC’s op dezelfde manier worden behandeld als stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn.

Ook wordt de Commissie verzocht gehoor te geven aan de herhaalde verzoeken van het Europees Parlement om de Europese toelatingsprocedure voor pesticiden te verbeteren en de transitie naar pesticiden met een laag risico te versnellen.

Groene innovatie en niet-toxische materiaalcycli

De Europarlementariërs vragen verder om EU-criteria vast te stellen voor duurzame chemische stoffen als stimulans voor de ontwikkeling van duurzame chemicaliën, materialen en technologieën, en met name voor niet-chemische, veilige alternatieven.

De leden van het Europees Parlement wijzen erop dat gerecycleerde producten ook schadelijke chemische stoffen kunnen bevatten en willen daarom dat voor gerecycleerde materialen dezelfde regels gelden als voor nieuwe producten.

Verder moeten dierproeven tot een minimum worden beperkt en geleidelijk aan worden vervangen door nieuwe benaderingen en intelligente teststrategieën.

Volgende stappen

De resolutie, die nog door de plenaire vergadering moet worden aangenomen, is de inbreng van het Europees Parlement voor de EU-duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen die de Commissie dit najaar presenteert. Een Routekaart was tot 20 juni open voor feedback. De Strategie is een onderdeel van de Europese Green Deal.

De ENVI commissie heeft ook een mondelinge vraag aan de Commissie goedgekeurd, waarin wordt gevraagd welke maatregelen de Commissie van plan is te nemen in het kader van de duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen en met name hoe de Commissie de werking van REACH denkt te verbeteren om de leemten in EU-wetgeving op te vullen.