Amendement Smeulders over het wijzigen van rechten ten aanzien van gebouwen bij onteigening - Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

Dit amendement i is onder nr. 18 toegevoegd aan wetsvoorstel 35133 - Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet); Amendement; Amendement van het lid Smeulders over het wijzigen van rechten ten aanzien van gebouwen bij onteigening
Document date 07-10-2019
Publication date 07-10-2019
Nummer KST3513318
Reference 35133, nr. 18
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 133

Nr. 18

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

AMENDEMENT VAN HET LID SMEULDERS

Ontvangen 7 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.1, onderdeel H, wordt in artikel 12.10, tweede lid, voor de punt aan het slot ingevoegd: «, tenzij die gebouwen in een onteigenings-beschikking ter onteigening worden opgenomen».

Toelichting

Volgens artikel 12.10 tweede lid is het zonder toestemming van de eigenaar niet mogelijk om een wijziging aan te brengen in zijn rechten ten aanzien van gebouwen. In artikel 10, vierde lid, van de Landinrichtingswet was een bepaling zoals nu wordt voorgesteld al opgenomen maar is bij de vaststelling van de Wet inrichting landelijk gebied komen te vervallen. Voorgesteld wordt om deze mogelijkheid te herintroduceren. Gedeputeerde staten kunnen bijvoorbeeld voor de herverkaveling in glastuinbouwgebieden of ter sanering van vrijkomende agrarische bebouwing van deze bepaling gebruik maken.

Smeulders

kst-35133-18 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 133, nr. 18


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.