Voorjaarscrises

Source: Parlement.com.

De voorbereiding voor de rijksbegroting i zorgt vaak voor politieke spanningen, zeker als de overheidsuitgaven uit de hand zijn gelopen. Dan komen vragen aan de orde als: hoeveel moet er worden bezuinigd, welke ministeries moeten inleveren en wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In tijden van economische teruggang of als er tegenvallers op de begroting dreigen, is vaak intensief overleg tussen kabinet en regeringsfracties nodig. De onderhandelingen die in 2012 in het Catshuis plaatsvonden tussen kabinet en VVD i, CDA i en PVV i zijn daarvan een goed voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld tijdens de kabinetten-Lubbers III i en -Balkenende IV i stond tussentijdse aanpassing van het regeerakkoord op de agenda. Bij die kabinetten ging het (min of meer) goed, maar dat was niet altijd het geval. Het 'voorjaar' bleek nog wel eens gevaarlijk te zijn voor kabinetten.

Twee keer leidde het overleg over de begroting tot een kabinetscrisis en in 1980 trad minister van Financiën al na de eerste besprekingen over (verdere) bezuinigingen af.

 

Crisis

Jaartal

Toelichting

Catshuis­crisis i

2012

Na wekenlang vergaderen achter gesloten deuren bereikten de coalitie toch geen overeenstemming over verdere bezuinigingen

Kabinets­crisis Van Agt II i

1982

PvdA-ministers stelden hun portefeuilles beshikbaar door onenigheid over bezuinigingen en financiering van het werkgelegen­heids­beleid.

Aftreden minister Andriessen i

1980

Minister trad af door meningsverschil met kabinet over het terugdringen van financierings­tekort

Aftreden minister de Wilde en val kabinet-Colijn IV i

1939

Politieke spanningen door financieel-economisch beleid en internationale spanninge leidden tot vertrek De Wilde. Later volgde de val van het kabinet-Colijn IV

 

Meer over