RAPID - PRESS RELEASES

Source: European Commission (EC) i, published on Wednesday, April 4 2007.

Vandaag heeft de Commissie een ontwerpverordening goedgekeurd die erop gericht is het plafond voor steun van geringe omvang (de-minimissteun) in de landbouwsector op te trekken tot 6.000 euro per begunstigde over een periode van drie jaar en het cumulatieve maximumbedrag per lidstaat tot 0,6% van de productiewaarde van de landbouw. In het ontwerp is ook het toepassingsgebied van de de-minimissteun duidelijk omschreven. Dankzij deze ontwerpverordening krijgen de lidstaten meer speelruimte om steun te verlenen zonder de concurrentie te vervalsen.

Krachtens de in oktober 2004 vastgestelde verordening[1] werd steun in de landbouwsector die over een periode van drie jaar nooit meer bedroeg dan 3.000 euro per begunstigde en waarvan het cumulatieve bedrag per lidstaat nooit meer bedroeg van 0,3% van de productiewaarde van de landbouw, beschouwd als steun die de concurrentie niet vervalst of dreigt te vervalsen.

De Commissie heeft nu een ontwerpverordening vastgesteld om het plafond voor de-minimissteun, beneden welk plafond de steun niet als staatssteun wordt beschouwd, op te trekken. Bij de nieuwe ontwerpverordening wordt het plafond per begunstigde op 6.000 euro over een periode van drie jaar gebracht, en het plafond per lidstaat op 0,6% van de productiewaarde van de landbouw. Bovendien wordt een volledige omschrijving gegeven van de soorten steun die binnen de werkingssfeer va de verordening vallen.

De ontwerpverordening wordt nu in de lidstaten onderzocht en vervolgens in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt zodat de betrokken derden hun opmerkingen kunnen maken, waarna de lidstaten opnieuw worden geraadpleegd over de tekst. Na deze uitvoerige overlegprocedure zal de Commissie ,op basis van de gemaakte opmerkingen, tegen het einde van het jaar de definitieve verordening vaststelllen.

[1] Verordening (EG) nr. 1860/2004 van 6 oktober 2004. Zie IP/04/1188