Mr. M.L.A. (Marnix) van Rij

foto Mr. M.L.A. (Marnix) van Rij
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl / Martijn Beekman
Source: Parlement.com.

Marnix van Rij (1960) is sinds 10 januari 2022 staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst in het kabinet-Rutte IV i. In de periode 2015-2019 was hij Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij werd in 1999 na functies in de Wassenaarse gemeentepolitiek voorzitter van het CDA. Was werkzaam in het bedrijfsleven en sinds 1998 senior partner van Ernst & Young. Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met belastingwetgeving. In 2020-2021 was hij regeringscommissaris in Sint Eustatius en in 2021 interimvoorzitter van het CDA.

CDA
in de periode 1999-heden: lid Eerste Kamer, staatssecretaris, partijvoorzitter

1.

Personal data

Surnames
Marnix Leonard Alexander (Marnix)

Place and date of birth
Rotterdam, 25 October 1960

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 1984 (rechtstreeks lid)

3.

Main functions and occupations

 • zelfstandig gevestigd belasting- en financieel adviseur (Europess BV), from February 1991 until July 1994
 • senior-belastingconsultant en financieel adviseur bij "Ernst & Young", from July 1994 until January 1998
 • senior partner (thans global leader private client services) bij "Ernst & Young" Belastingadviseurs te 's-Gravenhage, from January 1998 until 1 July 2019
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 9 June 2015 until 11 June 2019
 • regeringscommissaris Sint Eustatius, from 15 February 2020 until 18 April 2021
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale zaken en Belastingdienst), from 10 January 2022

Responsibilities as minister
 • Is als staatssecretaris belast met 1. fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden m.b.t. de Belastingdienst, 2. Financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden, 3. Exportkredietverzekeringen en -faciliteiten, 4. Holland Casino en Nederlandse loterij, 5. Muntwezen en 6. Domeinen Roerende zaken

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/16)
 • lid Raad van Advies "The ownership project" Said Business School, University of Oxford, Groot-Brittannië, from 1 July 2019 until June 2020
 • columnist voor website www.hetgoedeleven.nl, from 1 September 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
vicevoorzitter vaste commissie voor Financiën (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 31 October 2017 until 11 June 2019

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Besloot in 2023 definitieve besluitvorming over een nieuw stelsel voor box 3 (belastingheffing op rendement) uit te stellen en pas per 1 januari 2027 in werking te laten treden
 • In 2023 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit. Door afschaffing van vrijstellingen en verhoging van de minimum CO2-prijs moest worden bijgedragen aan het halen van de emissiereductiedoelstelling in 2030. (36.432)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2022 samen met minister Jetten de Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking in het Staatsblad (Stb. 132). De wet moet bedrijven stimuleren om in hun keuzes rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor het klimaat en de schadelijke consequenties daarvan voor mens en milieu. Het wetsvoorstel was in 2019 ingediend door staatssecretaris Snel en in 2021 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Vijlbrief. (35.216)
 • Bracht in 2022 de Wet rechtsherstel box 3 (Stb. 533) tot stand. Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3 is de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen aangepast. Tevens kwam er een Overbruggingswet (Stb. 534). (36.203)
 • Bracht in 2022 samen met minister Jetten de Wet minimum CO2-prijs industrie (Stb. 535) tot stand. Een heffing moet ervoor zorgen dat voor de volledige broeikasgasemissies door de industrie een minimumprijs geldt. De overheid kan voor de gehele uitstoot de hoogte van de prikkel tot verduurzaming bepalen. (36.206)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Richtte in 1986 in Wassenaar een afdeling van het CDJA op
 • Nam in 1999 het initiatief voor oprichting van een Centrum voor politiek, religie en spiritualiteit binnen het CDA, dat echter na zijn aftreden als voorzitter een zachte dood stierf.
 • Hij liet in september 2001 weten een derde plaats op de kandidatenlijst te ambiëren, nadat eerder, in augustus 2001 Yvonne van Rooy bij De Hoop Scheffer had gepolst of die niet als kandidaat-lijsttrekker plaats wilde maken voor Van Rij. Achtergrond was toenemende twijfel over de electorale kansen van het CDA onder De Hoop Scheffer. Van Rij had echter geen ambitie om lijsttrekker te worden. Toen De Hoop Scheffer een derde plaats voor Van Rij afwees, kondigde hij aan op termijn af te willen treden als partijvoorzitter. Het partijbestuur en De Hoop Scheffer weerhielden hem echter daarvan. Na een mislukte bemiddeling tussen beiden trok Van Rij zich terug als Tweede Kamerkandidaat en stapte hij alsnog op als partijvoorzitter, wegens "een fundamenteel meningsverschil met de CDA-fractievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer over de organisatie van de volgende verkiezingen". Een door hem op 1 oktober gedaan voorstel om een lijsttrekkersverkiezing te houden, waarbij hij naast Van Geel en Balkenende kandidaat zou zijn, werd in het parijbestuur niet gesteund.

Private life
 • Is gehuwd met een Amerikaanse

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.