J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart

foto J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

CDA-politica en bestuurder, die achtereenvolgens wethouder, burgemeester, partijvoorzitter, staatssecretaris en (kort) Tweede Kamerlid was. Vervolgens werd zij, na drie jaar directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds te zijn geweest, in 2016 burgemeester van Delft. Was aanvankelijk werkzaam in de gezondheidszorg en werd na een gedwongen voortijdig vertrek als wethouder van Almere op 33-jarige leeftijd burgemeester van Schipluiden. Staatssecretaris voor voortgezet onderwijs in het kabinet-Balkenende IV i. Maakte zich sterk voor kwaliteitsverbetering, onder meer door een rekentoets en een leerlingvolgsysteem en voerde de maatschappelijke stage in. Liep tijdens het kabinet-Rutte I i niet weg voor pijnlijke bezuinigingen. Vasthoudende en toegewijde bestuurder, met een groot plichtsbesef, die zich even makkelijk verstaat met bestuurders als met 'gewone' burgers.

CDA
in de periode 2002-2012: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, partijvoorzitter

1.

Personal data

Surnames
Janneke Marlene (Marja)

Place and date of birth
Rotterdam, 27 June 1961

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Almere, from 1 May 1990 until 16 September 1994
 • wethouder (van sociale zaken, welzijn en woonruimteverdeling) van Almere, from 1 May 1990 until 8 April 1993
 • burgemeester van Schipluiden, from 16 September 1994 until 1 January 2003
 • voorzitter CDA, from 2 November 2002 until 22 February 2007
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (staatssecretaris voor voortgezet en beroepsonderwijs), from 22 February 2007 until 14 October 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 14 October 2010
 • directeur/bestuurder Ronald McDonald Kinderfonds, from 15 May 2013 until 1 September 2016
 • burgemeester van Delft, from 2 September 2016

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris a. voortgezet onderwijs; b. voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs; c. bestrijding van schooluitval 12-18 jarigen (in een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de minister); d. lerarenopleidingen; e. andere aangelegenheden waarvan de behartiging aan haar werden toevertrouwd.
 • Vanaf februari 2010 was zij als staatssecretaris tevens belast met f. hoger onderwijs; g. het wetenschapsbeleid; h. emancipatie; i. cultuur en i. media

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/4)
 • lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (als burgemeester)
 • vicevoorzitter (en inkomend voorzitter) Raad van Toezicht Scheepvaart en Transport College in Rotterdam, from 1 June 2020

Previous (2/21)
 • informateur coalitievorming Noord-Brabant, from May 2021 until 10 June 2021 (samen met Emile Roemer)
 • gezant Maritieme Maakindustrie, from 1 March 2023 until 1 February 2024

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions
 • beschermvrouwe Midden-Delfland Vereniging
 • beschermvrouwe muziekvereniging "Sint Caecilia" te Schipluiden

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (3/8)
 • Diende in 2011 voorstellen in voor hervorming van de publieke omroep. Van de huidige 21 omroeporganisaties moeten er maximaal acht over blijven. Vanaf 2016 worden alleen nog omroepen toegelaten tot het bestel die in de jaren daarvoor zijn gefuseerd. De bekostigingsregels worden aangepast zodat de gefuseerde omroepen op basis van de gecombineerde ledenaantallen het volledige bedrag ontvangen. Naast de hervorming zorgen bezuinigingen bij de Wereldomroep en bij het Muziekcentrum van de Omroep voor een totale besparing van ruim 125 miljoen euro. (32.033)
 • Diende in 2012 een wetsvoorstel in over een centrale eindtoets en een leerling- en onderwijsvolgsysteem in het primair onderwijs (33.157)
 • Nam in 2012 in de kerndoelen van het voortgezet onderwijs op 'hoofdzaken van geestelijke stromingen in de Nederlandse multiculturele samenleving' en het respectvol omgaan met seksualiteit en met diversiteit in de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Legislative activities as minister (3/14)
 • Bracht in 2012 een wijziging (Stb. 339) van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs tot stand in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties. Ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad krijgen instemmingsrecht op de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van de onderwijstijd en op de vaststelling of wijziging van de data (maximaal negen dagen) waarop geen onderwijs behoeft te worden verzorgd. De Onderwijsinspectie controleert of de voorwaarden voor inspraak en verantwoording in orde zijn. (32.640)
 • Bracht in 2012 een wet (Stb. 533) tot stand waardoor de leerlinggebonden financiering in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs wordt afgeschaft. Een deel van de bekostiging wordt voortaan uitgekeerd aan samenwerkingsverbanden, die het geld over de scholen verdelen. Er komt verder een zorgplicht voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte ('passend onderwijs') voor de bevoegde gezagsorganen in het (fungerend) onderwijs. (33.106)
 • Bracht in 2012 een wet (Stb. 545) tot stand tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De opbrengstgerichtheid van het speciaal onderwijs wordt vergroot en er komen drie op de uitstroombestemming van verschillende groepen leerlingen afgestemde uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen in het speciaal onderwijs moeten daardoor na hun opleiding grotere kans krijgen op doorstroming naar regulier vervolgonderwijs of (betaald) werk. (32.812)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad in april 1993 af als wethouder naar aanleiding van onderzoek naar de onkostenvergoedingen van burgemeester De Cloe. Zij keurde het optreden van haar collega's van PvdA en VVD in deze zaak af. Zij verweet hen geen recht te hebben gedaan aan het beginsel van hoor en wederhoor. Na een verhitte raadsvergadering en een motie van wantrouwen (van VVD en PvdA) stapte zij op.
 • Op het moment dat zij tot burgemeester werd benoemd, was zij met 33 jaar de jongste burgemeester van het land
 • Was de eerste CDA-voorzitter die door de leden werd gekozen

Private life
 • Zij groeide op in Rhoon
 • Haar echtgenoot was directeur relatiebeheer en financieel directeur bij Delta Lloyd. In de periode 2010-2016 was hij gemeenteraadslid in Midden-Delfland.

9.

Publications

Publications
 • Derk Walters, "Een slimme meid is op alles voorbereid", NRC Handelsblad, 3 september 2007
 • Bart Funnikotten en Freek Staps, "De terriër van het kabinet, machtig én geliefd", NRC Weekend, 3 en 4 maart 2012

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.