North Atlantic Treaty Organization (NATO)

Source: Europa Nu.
Logo NAVO

De Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) werd in 1949 opgericht met als doel de veiligheid en vrijheid van de aangesloten landen te garanderen en wereldwijd stabiliteit te bevorderen. De organisatie realiseert deze doelstelling door de inzet van politieke en militaire middelen. De NAVO bestaat uit 1 landen uit Europa en Noord-Amerika. Ieder lid van de NAVO draagt bij met mankracht, materieel en andere middelen.

De NAVO werkt samen met internationale organisaties, zoals de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) i, de Verenigde Naties (VN) i en de Europese Unie i. De relatie met de EU is complex; de lidstaten van de EU werken op het gebied van defensie nauw samen met elkaar waarbij rekening moet worden gehouden met de afspraken die de lidstaten in NAVO-verband hebben gemaakt.

In de praktijk leveren de Verenigde Staten de grootste - in hun ogen een onevenredig grote - bijdrage aan de NAVO.

1.

Organisatie en besluitvorming

De structuur van de NAVO is intergouvernementeel i: een bondgenootschap tussen 'gelijkwaardige regeringen'. Dit houdt in dat alle lidstaten moeten instemmen om tot een besluit te komen.

In de NAVO worden, afhankelijk van het niveau, besluiten genomen door de ambassadeurs van de lidstaten bij de NAVO, door de ministers van Buitenlandse Zaken, of door de staatshoofden en regeringsleiders. De dagelijkse leiding van de NAVO berust bij de secretaris-generaal. Momenteel is Jens Stoltenberg i secretaris-generaal.

2.

De EU en de NAVO

De NAVO en de EU hebben vaak samengewerkt, bijvoorbeeld bij militaire missies in internationale conflicten.

Tijdens de NAVO-top in Warschau in 2016 werd afgesproken dat er meer samengewerkt moet worden om hybride bedreigingen tegen te gaan, migratieconflicten op te lossen en om cyberaanvallen te bestrijden. In de overeenkomst werd ook de noodzaak tot het opschroeven van de defensie-uitgaven van EU-landen benadrukt.

In 2017 besloten EU-landen om nauwer te gaan samenwerken op militair gebied binnen PESCO i. De nauwere samenwerking moet de Europese pijler binnen NAVO verstevigen. Het is niet de bedoeling dat PESCO de NAVO vervangt.

Er is overlap waar het gaat om zelfverdediging. Artikel 5 van het NAVO Handvest komt erop neer dat een aanval op één lid een aanval op alle bondgenoten is, en dat het aangevallen land zal worden gesteund. Artikel 42 lid 7 van het Verdrag Europese Unie verplicht EU-lidstaten met alle middelen bijstand te verlenen aan een EU-lidstaat die is aangevallen.