European Social Fund (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft als taak om de economische en sociale samenhang in Europa te versterken door het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het ESF stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen. Het ESF is een van de Europese structuurfondsen i. De activiteiten van het fonds sluiten aan bij de doelstellingen van verschillende Europese beleidsterreinen: het regionale beleid, het werkgelegenheidsbeleid en de inspanningen op het gebied van gelijke kansen voor alle EU-burgers i. Dit fonds heeft voor de periode 2021 - 2027 99 miljard tot zijn beschikking.

Het ESF ondersteunt nationaal beleid bij

  • het bereiken van volledige werkgelegenheid
  • het verbeteren van de arbeidskwaliteit
  • het bevorderen van integratie op de arbeidsmarkt van verschillende gemarginaliseerde bevolkingsgroepen
  • het verkleinen van de verschillen in werkgelegenheid tussen Europese regio's

Het budget van het ESF is bedoeld om de beroepsbevolking toekomstbestendig te maken, met name door het aanleren van de benodigde vaardigheden aan werknemers. Daarnaast is er een grote focus op het bevorderen van de sociaaleconomische integratie van gemarginaliseerde groepen, om zo hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Iedere lidstaat moet een vast percentage van de ESF-gelden besteden aan armoedebestrijding door meer mensen aan een baan te helpen. Verder gaat er geld uit het fonds naar het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief i.

In Nederland

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid i (SZW) coördineert de besteding van het geld uit het ESF in Nederland. Hiervoor is de organisatie Uitvoering van Beleid i opgericht.

Meer informatie