J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa

foto J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa
bron: Website Christenunie.nl
Source: Parlement.com.

Tineke Huizinga (1960) is sinds 11 juni 2019 lid van ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer en sinds 6 april 2021 fractievoorzitter. In de periode 2002-2007 was zij Tweede Kamerlid. Was toen lid van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica i. Was daarna staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het vierde kabinet-Balkenende i en na het uittreden van de PvdA-bewindsliden in 2010 acht maanden minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In 2015-2018 was zij directeur van de Stichting "Wilde Ganzen". Eerder was zij gemeenteraadslid in Heerenveen. Als Eerste Kamerlid houdt mevrouw Huizinga zich bezig met Europese zaken, buitenlands beleid en defensie, economische zaken, klimaat, landbouw en immigratie en asiel.

ChristenUnie
in de periode 2002-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, staatssecretaris, minister

1.

First names

Johanna Catharina (Tineke)

2.

Personal data

Place and date of birth
Wouterswoude (gem. Dantumadeel, Frl.), 16 February 1960

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), from April 1998 until 1 January 2004
 • ChristenUnie, from January 2000

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Heerenveen, from April 1998 until June 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 22 February 2007
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met water, binnen- en zeevaart, dijken en decentraal openbaar vervoer), from 22 February 2007 until 23 February 2010
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 23 February 2010 until 14 October 2010
 • directeur Stichting "Wilde Ganzen", from 1 December 2015 until 1 January 2018 (internationale armoedebestrijding)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019
 • fractievoorzitter ChristenUnie, Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 6 April 2021

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden betreffende: a. Directoraat-generaal Water en de Rijkswaterstaat (met inbegrip van de binnenvaart, de zeevaart, onderhoud van vaarwegen, havens behoudens de mainports Amsterdam en Rotterdam, dijken, sluizen en infrastructuurinpassingen kust en water); b. Het decentrale openbaar vervoer (bus, tram, metro, taxi, decentrale treinverbindingen); c. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI); d. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/6)
 • voorzitter Raad van Commissarissen B.V. Movares, adviseurs en ingenieurs, from 1 June 2018
 • lid Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050, from 8 July 2022

Previous (2/8)
 • lid Raad van Commissarissen, Caparis, from 1 May 2012 until 1 May 2015
 • voorzitter International Governing Boad, Delta Alliance (wereldwijd platform van deltagebieden), from 1 March 2011 until 1 November 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid parlementaire enquêtecommissie Srebrenica (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from June 2002 until June 2003
 • tweede vicevoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 2019

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Interpelleerde op 23 februari 2006 de ministers voor Vreemdelingenzaken en Integratie en van Justitie over kindersmokkel vanuit Somalië
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over strafbaarstelling van ontkenning van volkenmoord (zoals de holocaust). De verdediging van dit voorstel werd in 2009 overgenomen door Joël Voordewind. (30.579)

Policy-making activities as minister (2/9)
 • Diende in 2010 als minister van VROM een wetsvoorstel in om vergunningverlening te regelen over bewoning van recreatiewoningen. Daarmee moeten bewoners van die woningen duidelijkheid krijgen over de rechtmatigheid daarvan. (32.266)
 • Diende in 2010 de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening. De wet werd door haar opvolgster in 2011 in het Staatsblad gebracht. (32.304)

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 2008 samen met minister Verburg wetten tot stand tot goedkeuring van verdragen over uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. In december 2005 kwamen in Middelburg drie verdragen tussen Nederland en het Vlaamse Gewest tot stand over ontwikkelingen in en rond de Schelde. Het gaat daarbij om ontpoldering langs de Westerschelde, natuurontwikkeling, gemeenschappelijk nautisch beheer en verdieping van de vaargeul. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door staatssecretaris Schultz van Haegen en minister Bot. (30.862, 30.863, 30.864, 30.866, 30.867)
 • Bracht in 2009 de Waterwet (Stb. 107) tot stand. Hierdoor worden acht bestaande wetten over waterbeheer vervangen door één wet. De wet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. Dit beheer omvat het tegengaan van overlast, schaarste en vervuiling, het gebruik van water voor scheepvaart, industrie, landbouw en recreatie, en de drinkwatervoorziening. De bestaande zes vergunningsstelsels worden gebundeld. Het wetsvoorstel werd in 2006 ingediend door staatssecretaris Schultz van Haegen. (30.818)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • In april 2008 verwierp de Tweede Kamer een motie-Duyvendak/Roemer waarin vanwege de problemen met de OV-chipkaart het vertrouwen in haar werd opgezegd. De motie kreeg steun van GroenLinks, SP, VVD en PVV.

Private life
Zij groeide op in Amersfoort

Campaign trail
 • Werd in 2002 en 2003 met voorkeurstemmen gekozen

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.