J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa

foto J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website Christenunie.nl
Source: Parlement.com.

Tineke Huizinga (1960) is sinds 11 juni 2019 lid van ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer en sinds 6 april 2021 fractievoorzitter. In de periode 2002-2007 was zij Tweede Kamerlid. Was toen lid van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica i. Was daarna staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het vierde kabinet-Balkenende i en na het uittreden van de PvdA-bewindsliden in 2010 acht maanden minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In 2015-2018 was zij directeur van de Stichting "Wilde Ganzen". Eerder was zij gemeenteraadslid in Heerenveen. Als Eerste Kamerlid houdt mevrouw Huizinga zich bezig met Europese zaken, buitenlands beleid en defensie, economische zaken, klimaat, landbouw en immigratie en asiel.

ChristenUnie
in de periode 2002-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Johanna Catharina (Tineke)

Place and date of birth
Wouterswoude (gem. Dantumadeel), 16 February 1960

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), from April 1998 until 1 January 2004
 • ChristenUnie, from January 2000

3.

Main functions and occupations

 • ambteloos, until April 1998
 • lid gemeenteraad van Heerenveen, from April 1998 until June 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 22 February 2007
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met water, binnen- en zeevaart, dijken en decentraal openbaar vervoer), from 22 February 2007 until 23 February 2010
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 23 February 2010 until 14 October 2010
 • directeur Stichting "Wilde Ganzen", from 1 December 2015 until 1 January 2018 (internationale armoedebestrijding)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019
 • fractievoorzitter ChristenUnie, Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 6 April 2021

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden betreffende: a. Directoraat-generaal Water en de Rijkswaterstaat (met inbegrip van de binnenvaart, de zeevaart, onderhoud van vaarwegen, havens behoudens de mainports Amsterdam en Rotterdam, dijken, sluizen en infrastructuurinpassingen kust en water); b. Het decentrale openbaar vervoer (bus, tram, metro, taxi, decentrale treinverbindingen); c. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI); d. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/4)
 • voorzitter Raad van Commissarissen B.V. Movares, adviseurs en ingenieurs, from 1 June 2018
 • lid Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050, from 8 July 2022

Previous (2/11)
 • lid Raad van Commissarissen, Parnassia Groep, from 1 January 2015 until 31 January 2021
 • voorzitter Stichting Prioriteit Fivoor v/h aandeelhouderschap Kijvelanden, from January 2015 until 31 January 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • lid College van fractievoorzitters (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 13 June 2023
 • eerste vicevoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 27 June 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Interpelleerde op 23 februari 2006 de ministers voor Vreemdelingenzaken en Integratie en van Justitie over kindersmokkel vanuit Somalië
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over strafbaarstelling van ontkenning van volkenmoord (zoals de holocaust). De verdediging van dit voorstel werd in 2009 overgenomen door Joël Voordewind. (30.579)

Policy-making activities as minister (3/9)
 • Bracht in 2008 een Visie op het toekomstige taxibeleid uit en wist in 2009 in samenspraak met de taxibranche een pakket samen te stellen om deze sector te hervormen. Koos voor een decentrale aanpak, met onderscheid tussen straattaxivervoer en contractvervoer. Er gingen wel landelijke basiseisen gelden voor kwaliteit, chauffeursgedrag en dienstverlening. (31.521)
 • Diende in 2010 als minister van VROM een wetsvoorstel in om vergunningverlening te regelen over bewoning van recreatiewoningen. Daarmee moeten bewoners van die woningen duidelijkheid krijgen over de rechtmatigheid daarvan. (32.266)
 • Diende in 2010 de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening. De wet werd door haar opvolgster in 2011 in het Staatsblad gebracht. (32.304)

Legislative activities as minister (3/4)
 • Bracht in 2007 de Binnenvaartwet (Stb. 498) tot stand. Deze integreert de Wet vervoer binnenvaart, de Binnenschepenwet en Wet vaartijden en bemanningssterkte in één wet. De regels worden hierdoor vereenvoudigd en geharmoniseerd. De wet heeft zowel op de bedrijfsmatige als recreatieve vaart betrekking. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door staatssecretaris Schultz van Haegen. (30.523)
 • Bracht in 2008 samen met minister Verburg wetten tot stand tot goedkeuring van verdragen over uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. In december 2005 kwamen in Middelburg drie verdragen tussen Nederland en het Vlaamse Gewest tot stand over ontwikkelingen in en rond de Schelde. Het gaat daarbij om ontpoldering langs de Westerschelde, natuurontwikkeling, gemeenschappelijk nautisch beheer en verdieping van de vaargeul. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door staatssecretaris Schultz van Haegen en minister Bot. (30.862, 30.863, 30.864, 30.866, 30.867)
 • Bracht in 2009 de Waterwet (Stb. 107) tot stand. Hierdoor worden acht bestaande wetten over waterbeheer vervangen door één wet. De wet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. Dit beheer omvat het tegengaan van overlast, schaarste en vervuiling, het gebruik van water voor scheepvaart, industrie, landbouw en recreatie, en de drinkwatervoorziening. De bestaande zes vergunningsstelsels worden gebundeld. Het wetsvoorstel werd in 2006 ingediend door staatssecretaris Schultz van Haegen. (30.818)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • In april 2008 verwierp de Tweede Kamer een motie-Duyvendak/Roemer waarin vanwege de problemen met de OV-chipkaart het vertrouwen in haar werd opgezegd. De motie kreeg steun van GroenLinks, SP, VVD en PVV.

Private life
 • Zij groeide op in Amersfoort

Campaign trail
 • Werd in 2002 en 2003 met voorkeurstemmen gekozen

9.

Publications

Publications
 • Karolien Knols, "'IJdelheid is een valkuil'", "Volkskrant Magazine", 20 januari 2007
 • Jeroen Wester, "Oppositiedier voert overlevingsstrijd op het pluche", NRC Handelsblad, 25 februari 2008

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.