Drs. M.H. (Melanie) Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

foto Drs. M.H. (Melanie) Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
bron: rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

VVD-politica, die na een succesvol driejarig wethouderschap in Leiden al op jonge leeftijd staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat i werd in de kabinetten-Balkenende. Voerde in de Kamers met het gemak het woord zonder al te zeer op haar ambtenaren te hoeven steunen. Maakte verruiming van grote rivieren mogelijk om overstromingen te voorkomen en bracht met minister Zalm i een wet om Schiphol te privatiseren tot stand. Werd in 2007 directeur zorginkoop bij Achmea, maar keerde in 2010 in het kabinet-Rutte I i terug als minister voor Infrastructuur en Milieu en behield die post in Rutte II i. Wist de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/uur door te voeren en bracht de omvangrijke Omgevingswet tot stand. Hoewel zij als politiek talent te boek stond, voerde zij toch vooral op een zakelijke, wat a-politieke wijze beleid.

VVD
in de periode 2002-2017: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

First names

Melanie Henriëtte (Melanie)

2.

Personal data

Place and date of birth
Laag-Soeren (gem. Rheden), 28 June 1970

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met luchtvaart, water, scheepvaart en de milieuwetgeving scheepvaart en het KNMI; sinds mei 2003 tevens met aangelegenheden inzake de spoorwegen), from 22 July 2002 until 22 February 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 27 May 2003
 • directeur zorginkoop, "Achmea Zorg", from February 2007 until October 2010
 • minister van Infrastructuur en Milieu, from 14 October 2010 until 26 October 2017
 • CEO (bestuursvoorzitter) Stichting Porticus (financiering projecten), from April 2018

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Balkenende belast met luchtvaart, water en het KNMI
 • Was als staatssecretaris in de kabinetten-Balkenende II en III tevens belast met personenvervoer per spoor, inclusief de capaciteitsverdeling

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/11)
 • vicevoorzitter HELP (High Level Experts and Leaders Panel for Water and Disasters) voor Verenigde Naties, from 7 December 2013
 • voorzitter adviescommissie Water bij World Bank

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/19)
 • In 2016 verwierp de Tweede Kamer het door haar ingediende en verdedigde wetsvoorstel om een kentekenplicht in te voeren voor onder meer tractoren (34.397)
 • Bracht in 2017 een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) uit over de ruimtelijke opgaven voor de komende jaren. Het gaat om een startnota en bestaande beleidsplannen en visies blijven nog van kracht. (34.682)

Legislative activities as minister (2/10)
 • Bracht in 2015 de Wet basisregistratie ondergrond (Stb. 362) tot stand. De wet regelt de instelling van een basisregistratie met gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten in relatie tot de ondergrond. Beheerder van de basisregistratie is TNO. (33.839)
 • Bracht in 2016 de Omgevingswet (Stb. 156) tot stand. Hiermee wordt het omgevingsrecht gebundeld in één wet. Daarmee komt er één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures op ruimtelijk gebied. Dat moet de mogelijkheden voor een integraal beleid vergroten, evenals een betere bruikbaarheid van het omgevingsrecht. Daarnaast wordt beoogd tot een substantiële vereenvoudiging in het omgevingsrecht te komen. Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld, procedures worden sneller. Naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden circa 400 omgevingsplannen. De wet komt in plaats van 26 wetten, waaronder de Onteigeningswet, de Tracéwet, de Wegenwet, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet bodembescherming, de Wet natuurbescherming, de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening, alsmede delen van de Monumentenwet en de Woningwet. (33.962)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was tijdens haar staatssecretariaat van 15 oktober 2004 tot februari 2005 en van 21 augustus tot december 2006 met zwangerschaps- en bevallingsverlof

Private life
Woonde in haar jeugd zes jaren in België

Campaign trail
 • Was in 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 3 op de VVD-kandidatenlijst

Non-acceptance of political functions
 • minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie, May 2003 (geweigerd)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.