Mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner

foto Mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Piet Hein Donner (1948) was van 1 februari 2012 tot 1 november 2018 vicepresident van de Raad van State i. Hij was van 22 juli 2002 tot 21 september 2006 minister van Justitie, van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van 14 oktober 2010 tot 16 december 2011 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was de heer Donner onder meer voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid i en lid van de Raad van State (1998-2002). In 2001-2002 leidde hij een commissie die adviseerde over de WAO-problematiek en in 2002 en 2003 trad hij op als informateur. In de periode november 2006-februari 2007 was hij Tweede Kamerlid voor het CDA. Sinds december 2018 is hij minister van staat.

CDA
in de periode 1997-2018: lid Tweede Kamer, minister, lid Raad van State, vicepresident Raad van State

1.

First names

Jan Pieter Hendrik (Piet Hein)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 20 October 1948

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

 • minister van Justitie, from 22 July 2002 until 21 September 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 22 February 2007
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 22 February 2007 until 14 October 2010
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 14 October 2010 until 16 December 2011
 • vicepresident Raad van State, from 1 February 2012 until 1 November 2018 (benoemd bij K.B. van 16 december 2011)
 • bijzonder hoogleraar vraagstukken op het gebied van recht, vrijheid en verantwoordelijkheid (Cleveringa-leerstoel), Universiteit Leiden, from 1 September 2015 until 1 September 2016

Formal job title
 • minister van staat, from 21 December 2018

cabinet formation
 • informateur, from 17 May 2002 until 4 July 2002
 • informateur, from 24 January 2003 until 12 April 2003 (vanaf 5 februari 2003 samen met F. Leijnse)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/4)
 • voorzitter bestuur Carnegie Stichting Vredespaleis, from 1 March 2019
 • voorzitter Academie voor Internationaal Recht te 's-Gravenhage, from 1 March 2019

Previous (2/24)
 • covoorzitter Vlaams-Nederlandse bestuurlijke werkgroep grensregio's, from July 2020 until May 2021
 • adviseur collegevorming gemeente Den Haag, from May 2022 until September 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Voerde in de periode dat hij Tweede Kamerlid was (november 2006-februari 2007) het woord bij de behandeling van een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bodembescherming

Policy-making activities as minister (2/29)
 • Bracht in 2011 samen met minister Schultz van Haegen de Visienota bestuur en bestuurlijke inrichting ('Bestuur in samenhang') uit over het bestuur van de Randstad, de afschaffing van de Wgr-plus en de opbouw van twee infrastructuurautoriteiten in de Noord- en Zuidvleugel. Uitgangspunt van de nota is het streven om te komen tot een compacte en efficiënte overheid. Onder meer samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland moet leiden tot versterking van het bestuur in de Randstad. Naast de Wgr-plus (stadsgewesten) worden ook de deelgemeenten opgeheven en wordt het aantal volksvertegenwoordigers verminderd. Er wordt gezocht naar nieuwe vormen van betrokkenheid en burgerschap door zelfbeheer in wijken en dorpen van publieke voorzieningen of zelfbestuur bij het inrichten van de openbare ruimte. (33.047)
 • Bracht in 2011 de notitie Beleidskader gemeentelijke herindeling uit. Centrale uitgangspunt daarin is dat gemeentelijke herindeling van 'onderop' tot stand moet komen. De gemeenten zelf zijn leidend, de provincie speelt alleen in uitzonderingsgevallen een rol, bijvoorbeeld als zich bestuurlijke knelpunten voordoen en/of bij complexe regionale maatschappelijke opgaven. (28.750)

Legislative activities as minister (2/34)
 • Bracht in 2011 een wet tot stand tot samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer en vorming van de nieuwe gemeente Hollands Kroon $C 32.677
 • Bracht in 2011 de Wet College voor de rechten van de mens tot stand. Met deze wet wordt een nationaal mensenrechteninstituut opgericht, dat zich bezighoudt met de bescherming, bewustwording en de naleving van mensenrechten. De instelling volgt uit door de VN opgestelde criteria. (32.467)

als (in)formateur (2/3)
 • Kreeg op 24 januari 2003 het verzoek op zo kort mogelijke termijn na te gaan welke mogelijkheden er waren voor de vorming van een nieuw kabinet, dat kon rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal. Op 3 februari adviseerde hij een verder onderzoek van de vorming van een kabinet van CDA en PvdA. Tevens gaf hij een overzicht van de thema's (waaronder de begroting, de WAO, veiligheid en integratie) die tijdens de formatie verder aan bod moesten komen.
 • Kreeg op 5 februari 2003 het verzoek om, samen met prof.dr. F. Leijnse, in lijn met zijn eindverslag onderzoek te doen naar de spoedige totstandkoming van een kabinet van CDA en PvdA. Op 26 februari stelden zij een gemeenschappelijk kader op waarbinnen de beleidsthema's verder moesten worden uitgediept. Een geschil over de steun aan de militaire operatie (buiten de VN om) in Irak werd op 25 maart opgelost. Op 11 april bleek er echter geen overeenstemming mogelijk over extra bezuinigingen.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Trad af na het verschijnen op 21 september 2006 van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waarin een brand elf met dodelijke slachtoffers in het Detentie- en Uitzettingscentrum Schiphol-Oost mede werd verweten aan de Dienst Justitiële Inrichtingen. Deze onder zijn verantwoordelijkheid vallende instelling was belast met de veiligheid van de gedetineerden.
 • Was in maart 2009 namens het CDA-smaldeel in het kabinet deelnemer aan de onderhandelingen met PvdA en ChristenUnie over de aanpak van de economische recessie
 • 'Bemiddelde' op 1 september 2010 toen er een conflict was ontstaan in de CDA-fractie over (voortgang van) de formatieonderhandelingen met de PVV. Hij zette de Kamerleden Klink, Ferrier en Koppejan onder druk om zich neer te leggen bij een eventueel meerderheidsbesluit om samen te gaan werken met de PVV. De drie Kamerleden weigerden echter een verklaring daarover te ondertekenen.

Private life
Neef (oomzegger) van de schaakgrootmeester Jan (Hein) Donner

Anecdotes and citations
 • Zei na het voor de regering negatief uitgevallen referendum over de Europese Grondwet - het eerste referendum sinds omstreeks 200 jaar -: "Zo'n referendum, dat moesten we vaker doen. Misschien maar weer eens over 100 jaar."

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.