Mr. F. (Frits) Korthals Altes

foto Mr. F. (Frits) Korthals Altes
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand Rotterdams advocaat met grote staat van dienst in de VVD. Was onder meer geruime tijd secretaris en voorzitter van zijn partij. Drong er als partijvoorzitter, met anderen, bij vicepremier Wiegel i op aan steun te geven aan de lijn dat verdergaande bezuinigingen nodig waren, onder meer bij het aftreden van minister Andriessen i. Minister van Justitie in eerste kabinet-Lubbers i en tweede kabinet-Lubbers i. Vond bij zijn aantreden, dat "oerstaatszaken" niet in gevaar mochten komen. Vergde daarom het uiterste van de rechterlijke macht en de politie, maar verwierf brede steun in het parlement. In 1997 de eerste liberale voorzitter van de Eerste Kamer sinds 1900. Kleine welsprekende heer; volbloed jurist. Toegewijd en krachtdadig bestuurder, die van zijn medewerkers een zelfde houding en loyaliteit verlangde. Is sinds 2001 minister van staat.

VVD
in de periode 1981-2001: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, voorzitter Eerste Kamer, minister

1.

First name

Frederik (Frits)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 15 May 1931

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from April 1956

4.

Main functions and occupations

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 4 November 1982
 • minister van Justitie, from 4 November 1982 until 7 November 1989
 • tijdelijk waarnemend minister van Binnenlandse Zaken, from 20 February 1986 until 12 March 1986 (na het overlijden van minister Rietkerk)
 • minister van Binnenlandse Zaken ad interim, from 26 January 1987 until 3 February 1987 (tijdens ziekte van minister Van Dijk)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 1989 until 11 June 1991
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 1991 until 2 October 2001
 • voorzitter maatschap Nauta Dutilh, advocaten, notarissen en belastingadviseurs, from 1 January 1994 until 1 January 1997
 • fractievoorzitter VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 June 1995 until 11 March 1997
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 March 1997 until 2 October 2001

Formal job title
 • minister van staat, from 26 October 2001

cabinet formation
 • informateur, from 15 April 2003 until 20 May 2003 (samen met R.J. Hoekstra)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/45)
 • lid en plaatsvervangend voorzitter commissie belast met de voorbereiding van een referendum over het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (Referendumcommissie), from 10 February 2005 until June 2005
 • voorzitter Commissie inrichting verkiezingsproces, from January 2007 until 27 September 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • voorzitter College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 11 March 1997 until 2 October 2001
 • voorzitter Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 11 March 1997 until 2 October 2001

Honorary positions
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Asbestkanker te Rotterdam, from 1999
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Krachtmeting, from 1 February 2001 until 1 January 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Eerste Kamerlid onder meer bezig met Antilliaanse aangelegenheden, binnenlandse zaken, justitie (vennootschapsrecht) en defensie. Was in de periode 1991-1995 woordvoerder milieubeleid, justitie en binnenlandse zaken.

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/12)
 • Verdedigde in 1989 samen met minister Bolkestein met succes in de Tweede Kamer wetsvoorstellen tot herziening van het militair straf-, strafproces- en tuchtrecht. De wetsvoorstellen werden door hun opvolgers in het Staatsblad gebracht. (16.813, 17.804)
 • Diende in 1989 samen met minister Van Dijk het wetsvoorstel Algemene wet bestuursrecht in. Dit voorstel werd in 1992 door de ministers Hirsch Ballin en Dales in het Staatsblad gebracht. (21.221)

Legislative activities as minister (2/26)
 • Bracht in 1989 de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Stb. 300) tot stand. Bestraffing van lichte verkeersovertredingen via een administratieve sanctie wordt mogelijk. Tegen de straf kan in beroep worden gegaan, maar dan moet wel door de overtreder zeker worden gesteld dat de opgelegde boete zal worden betaald. Gebeurt dit niet dan wordt het beroepschrift niet in behandeling genomen. Door de wet moet de werklast van de politie, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht worden verminderd. De effectiviteit bij de inning van boeten moet worden vergroot. Het rapport van de commissie-Mulder lag ten grondslag aan de wet. (20.329)
 • Bracht in 1989 samen met staatssecretaris Korte-van Hemel een wet (Stb. 482) tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met de straf van onbetaalde arbeid tot stand. Een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van minder dan zes maanden, dan wel een vrijheidsstraf van waarvan het onvoorwaardelijke deel minder is dan zes maanden, kan door de rechter worden omgezet in een verplichting tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte (taakstraf). Een voorwaardelijke vrijheidsstraf van minder dan zes maanden kan eveneens worden omgezet in een taakstraf. Er worden regels gesteld over het aantal als straf te verrichten uren en aan de aard van de werkzaamheden. Bij niet naar behoren uitvoeren van de taakstraf kan deze op vordering van het OM alsnog in een geheel of gedeeltelijke vrijheidsstraf worden omgezet. (20.074)

als (in)formateur
 • Kreeg op 15 april 2003 samen met R.J. Hoekstra het verzoek te onderzoeken met welke derde partij CDA en VVD een meerderheidskabinet konden vormen. Op 29 april werden de besprekingen met ChristenUnie en SGP afgebroken en werd besloten verder te praten met D66. Op 14 mei bereikten de drie partijen een akkoord over de financiële paragraaf en een dag later kwam een ontwerp-regeerakkoord tot stand. Op 21 mei brachten hij en Hoekstra eindverslag uit, waarin zij adviseerden demissionair premier Balkenende tot formateur te benoemen.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Op 19 mei 1983 interpelleerden Ria Beckers (PPR) en Aad Kosto (PvdA) hem over berichten dat hij een justitieel onderzoek naar mogelijke fraude met zwart geld bij Slavenburg's Bank had proberen te stoppen. Hij was eerder (huis)advocaat van die bank geweest. Hij erkende dat er een bespreking was geweest vanwege zorgen van minister Ruding voor mogelijke gevolgen van het onderzoek voor het bankwezen, maar ontkende inmenging in de procedure. Het justitiële onderzoek was volledig voortgezet.
 • Verdedigde, na het overlijden van minister Rietkerk, als minister van Binnenlandse Zaken ad interim in maart 1986 in de Tweede Kamer drie wetsvoorstellen inzake overheidspensioenen

Anecdotes and citations
 • Sloot op 27 januari 1989 in de Tweede Kamer zijn verdediging van het besluit om de laatste twee Duitse oorlogsmisdadigers vrij te laten, af met de woorden: "Laten wij onze samenleving ontdoen van het armzalige restje leven (...), in stede van hun symboolfunctie in onze samenleving te continueren en daarmee een onuitroeibare bron van verder verdriet en verdere verdeeldheid." Diverse Kamerleden, zowel voor- als tegenstanders van vrijlating, noemden de verdediging van dat besluit een 'indrukkend betoog'.

Campaign trail
 • Werd in 1981 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.