Mr. F.H.J.J. (Frans) Andriessen

foto Mr. F.H.J.J. (Frans) Andriessen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Nico Naeff/Nederlands Fotomuseum
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande christendemocraat van katholieken huize. Kwam in 1967 voor de KVP in de Kamer nadat zijn vader i die had verlaten. Als voormalige directeur van een instituut voor de bouw aanvankelijk woordvoerder volkshuisvesting. Volgde in 1971 Veringa i op als partijleider toen deze moest aftreden vanwege gezondheidsproblemen. Leidde de KVP-Tweede Kamerfractie tijdens het kabinet-Den Uyl i, waaraan hij kritisch, maar ook loyaal steun gaf. In 1977 maakte hij bezwaar tegen het ontwerp-regeerakkoord met de PvdA en werd hij door die partij afgewezen als kandidaat voor Economische Zaken. In het eerste kabinet-Van Agt i dat na de mislukte formatie-Den Uyl werd gevormd, was hij minister van Financiën. Trad af, omdat hij vond dat er meer bezuinigd moest worden. Nadien Europees Commissaris voor handelspolitiek en landbouw. Pragmatisch politicus.

CDA, KVP
in de periode 1967-1993: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, lid Europese Commissie

1.

Personal data

Surnames
Franciscus Henricus Johannes Joseph (Frans)

Place and date of birth
Utrecht, 2 April 1929

Place and date of death
Bilthoven (gem. De Bilt), 22 March 2019

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • directeur KIV (Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting), later opgegaan in: NCIV (Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting), from 1 April 1954 until 24 March 1972 (stichting voor bouwkundige en administratieve diensten aan de aangesloten bouwverenigingen)
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, from 2 July 1958 until 1 June 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 18 December 1977
 • waarnemend fractievoorzitter KVP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 August 1971 until 1 January 1972 (vanwege gezondheidsproblemen van Veringa)
 • fractievoorzitter KVP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 January 1972 until 25 May 1977 (gekozen op 22 december 1971)
 • minister van Financiën, from 19 December 1977 until 22 February 1980
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1980 until 6 January 1981
 • lid Europese Commissie, belast met mededinging en betrekkingen met het Europees Parlement, from 6 January 1981 until 6 January 1985 (commissie-Thorn)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met land- en bosbouw (en tot 1 januari 1986 tevens visserij), from 6 January 1985 until 6 January 1989 (commissie-Delors I)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met externe betrekkingen, handelspolitiek en samenwerking met andere Europese landen, from 6 January 1989 until 6 January 1993 (commissie-Delors II)
 • hoogleraar Europese integratie, Rijksuniversiteit Utrecht, from 1 March 1990 until 1 September 2009 (onbezoldigd)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • waarnemend voorzitter AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken), until January 2002
 • lid Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster, from 2004

Derived functions (2/5)
 • lid parlementaire delegatie naar de Volksrepubliek China, from 18 August 1973 until 28 August 1973
 • lid parlementaire delegatie naar de Unie van Socialistische Sovjet-Republieken, from 12 August 1976 until 21 August 1976

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was voor hij fractievoorzitter werd volkshuisvesting-specialist van de KVP-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met binnenlands bestuur en financiën lagere overheden.
 • Was in 1970 met Kolfschoten en Van Schaik mede-indiener van een initiatiefwetsvoorstel over verhoging van de kiesdrempel. Dit voorstel werd in 1976 door de Tweede Kamer verworpen.

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Had in 1978 een groot aandeel in de totstandkoming van de Nota "Bestek'81, hoofdlijnen van het financiële en sociaal-economische beleid voor de middellange termijn". De nota had als uitgangspunten ombuiging van de groei van de overheidsfinanciën, een gematigde loon- en inkomensontwikkeling en terugdringing van de werkloosheid tot 150.000 personen in 1981. Er werden in deze nota extra bezuinigingen aangekondigd in de collectieve uitgaven van circa f. 10 miljard. Die bezuinigingen betroffen onder meer de uitgaven voor sociale zekerheid, gezondheidszorg en ambtenarensalarissen. De koopkracht van inkomens onder de f 50.000 zou in 1981 gelijkblijven, boven die grens zou deze afnemen. In de Voortgangsnota Bestek'81 uit 1979 werd een noodremprocedure in het vooruitzicht gesteld voor het geval het financieringstekort de 6 procent zou overschrijden. (15.081)
 • Tijdens zijn ministerschap werd in 1978 besloten tot invoering van een Europees Monetair Stelsel (dat in maart 1979 in werking trad). Voerde namens Nederland, samen met minister Van der Klaauw, in december 1978 in de Europese Raad de onderhandelingen. Het EMS moest leiden tot grotere wisselkoersstabiliteit in de EG. De valuta's van de lidstaten werden binnen een bandbreedte aan elkaar gekoppeld. Er kwam een Europese Valute Eenheid en een Europees Monetair Fonds, waaruit tegen deposito's van goud en dollars EVE's worden uitgegeven. Tevens konden EVE's worden gecreëerd tegen afgifte van nationale valuta's door centrale banken. Het EMS was een stap naar een Europese Monetaire Unie. (15.132)

Legislative activities as minister (3/5)
 • Bracht in 1978 een wet (Stb. 321) tot regeling van het financieel verkeer met het buitenland tot stand. De minister van Financiën kan De Nederlandsche Bank alleen richtlijnen geven over het deviezenbeleid. Het wetsvoorstel was in 1972 ingediend door minister Nelissen. (11.097)
 • Bracht in 1978 samen met minister Van Aardenne en staatssecretaris Nooteboom de Wet Investeringsrekening (WIR) (Stb. 368) tot stand. Deze wet riep een Fonds Investeringsrekening in het leven, dat werd gevoed uit de algemene middelen. Via premies die uit dit Fonds werden gefinancierd, werden bepaalde investeringen in het bedrijfsleven gestimuleerd en gestuurd, zoals investeringen voor innovaties, milieubesparing en zuiniger energiegebruik. Het wetsvoorstel was in 1976 ingediend door de ministers Lubbers en Duisenberg en staatssecretaris Van Rooijen. (14.377)
 • Bracht in 1979 de Wet overheidsopdrachten voor levering van produkten (Stb. 334) tot stand. Deze geeft uitvoering aan Europese richtlijnen voor overheidsaanbesteding, waardoor het vrije verkeer van goederen en handhaving van het verbod van discriminatie naar nationaliteit moeten worden gewaarborgd. (15.402)

Activities on European affairs (3/12)
 • Speelde in 1990/1991 een belangrijke rol bij de onderhandelingen over toetreding van Oostenrijk tot de Europese Gemeenschap
 • Bracht in oktober 1991 een bezoek aan China om over betere handelsbetrekkingen en economische samenwerking te spreken
 • Bracht in 1992 samen met Landbouw-commissaris McSharry een akkoord tot stand over de handel tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Trad af als minister van Financiën wegens onenigheid met de andere ministers over de omvang van de door hem noodzakelijk geachte bezuinigingen. Vooral de ministers Albeda (Sociale Zaken) en Pais (Onderwijs) verzetten zich tegen verdergaande bezuinigingen. Hij meende niet langer verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor het financiële beleid, omdat in zijn ogen onvoldoende maatregelen werden genomen om op middellange termijn tot een solide begrotingsbeleid te komen.
 • In 1994 schoof Lubbers hem naar voren als mogelijke CDA-kandidaat voor het premierschap. Omdat het CDA niet de grootste werd, kwam deze optie niet echt op tafel.
 • Was medeondertekenaar van een open brief van 27 CDA'ers, onder wie Cees Veerman, Herman Wijffels, Hanja Maij-Weggen en Bert de Vries, die de CDA-fractie opriep af te zien van vorming van een kabinet met gedoogsteun van de PVV. De brief werd gepubliceerd in NRC Handelsblad van 28/29 augustus 2010.

Campaign trail
 • Was in 1977 nummer 4 op de CDA-kanidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen
 • In 1980 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

Non-acceptance of political functions
 • staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 1971
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, November 1982 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/8)
 • Het Financieele Dagblad, 21 mei 1990
 • J.C.F.J. van Merriënboer, "'Een monument van een commissaris'. Frans Andriessen, lid van de Europese Commissie (1981-1993)", in: G. Voerman e.a. (red.), "De Nederlandse eurocommissarissen" (2010), 209
 • Mark Kranenburg, "Altijd maar weer die daad van verzet. In memoriam Frans Andriessen", NRC Handelsblad, 23 maart 2019
 • Wilma Kieskamp, "Een politicus in de oude stijl: gevreesd, bekwaam en koel", Trouw, 23 maart 2019
 • Jan Joost Lindner, "Knap en hardwerkende oud-minister Frans Andriessen overleden (89)", De Volkskrant, 23 maart 2019
 • Johan van Merriënboer, "Frans Andriessen (1929-2019). De laatste man van de KVP ging voluit voor het CDA en voor een 'ever closer Union'", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2019, 145

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.