Mr. H. (Hans) van den Broek

foto Mr. H. (Hans) van den Broek
bron: Europese Commissie
Source: Parlement.com.

Juridisch geschoolde CDA-politicus, die lange tijd minister van Buitenlandse Zaken was. Begon zijn loopbaan als advocaat in Rotterdam en was later werkzaam bij Enka in Arnhem. Justitie-woordvoerder van de KVP en het CDA in de Tweede Kamer. Werd in 1982, na één jaar staatssecretaris te zijn geweest, minister. Gold als een overtuigd aanhanger van de Atlantische samenwerking en verdedigde van harte het NAVO-besluit om kruisraketten te plaatsen in Nederland. Dreigde met name op Europees gebied soms overvleugeld te worden door de premier. Was enige tijd 'kroonprins' bij het CDA. Na zijn ministerschap Europees Commissaris voor buitenlandse betrekkingen. Geen voorstander van een moraliserende buitenlandse politiek. Kwam vaak nogal zelfstandig tot zijn beleidskeuzes. Kreeg in 2005 de titel minister van staat.

KVP, CDA
in de periode 1976-1999: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, lid Europese Commissie

1.

First name

Henri (Hans)

2.

Personal data

Place and date of birth
Parijs (Frankrijk), 11 December 1936

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Rheden (Gld.), from 1 September 1970 until 21 August 1974
 • commercieel manager produktiegroep industriële garens, N.V. ENKA-Glanzstoff te Arnhem, from 1973 until 1976
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 October 1976 until 11 September 1981
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking), from 11 September 1981 until 4 November 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 4 November 1982
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 4 November 1982 until 3 January 1993
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 14 July 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 1989 until 7 November 1989
 • lid Europese Commissie, belast met externe betrekkingen, gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en uitbreiding, from 6 January 1993 until 25 January 1995
 • lid Europese Commissie, belast met externe betrekkingen met Midden- en Oost-Europa, de voormalige Sovjet-Unie, Turkije, Cyprus, Malta en andere Europese landen, gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, mensenrechten en externe diplomatieke missies, alsmede uitbreiding van de Europese Unie, from 25 January 1995 until 17 September 1999 (sinds maart 1999 'demissionair')

Formal job title
 • minister van staat, from 25 February 2005

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de samenwerking in en de integratie van Europa; 2. bilaterale en multilaterale (inclusief wereldwijde) aangelegenheden op economisch en sociaal terrein, op cultureel, wetenschappelijk en technologisch terrein; 3. verkeersaangelegenheden; 4. aangelegenheden betreffende het milieu, een en ander voorzover de minister de behandeling daarvan niet aan zichzelf voorbehield.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/12)
 • lid ICNND (Advisory Board International Commission on Nuclear Non-Proliferation and Disarmament), from 2009 (neergelegd in de periode 2006 - 2012)
 • lid Advisory Board M&A Bureau Stuart Lammert & Co. te Toronto, Canada, until 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de Grondpolitiek (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 April 1978 until 11 September 1981
 • lid bijzondere commissie van onderzoek naar de kennis, die personen hadden van het oorlogsverleden van mr. W. Aantjes en de wijze waarop deze kennis was verkregen en gehanteeerd werd (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from December 1978 until August 1979

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met justitie-aangelegenheden (stakingsrecht, asielbeleid, positie zigeuners, onteigeningswet) en met zaken betreffende de Nationale Ombudsman. Daarnaast sprak hij over onderwerpen op het gebied van buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking.

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/23)
 • Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EG in de tweede helft van 1991 had hij intensieve bemoeienis met de pogingen om te oorlog in Joegoslavië te beëindigen
 • Samen met minister-president Lubbers had hij een groot aandeel in de besprekingen over de Europese Politieke Unie en de Europese topconferentie in Maastricht in december 1991

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 1991 samen met minister Ter Beek wetten tot Goedkeuring van verdragen (CSE-verdragen) over vermindering van conventionele strijdkrachten in Europa tot stand. Die in november 1990 tot stand gekomen verdragen leiden tot reductie van in totaal 45.000 stuks tanks, pantsergevechtsvoertuigen, artillerie, gevechtsvliegtuigen en aanvalshelicopters. Daarmee werd feitelijk het einde van koude oorlog gemarkeerd. (22.223, 22.224 & 22.319)
 • Bracht in 1992 samen met de ministers Lubbers en Kok en staatssecretaris Dankert de wet Goedkeuring van het op 2 februari 1992 in Maastricht tot stand gekomen verdrag inzake de Europese Unie tot stand. Dit Europese verdrag vormde de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie. Voortaan behoren ook andere terreinen dan economische aangelegenheden en kernenergie tot het gemeenschappelijke Europese beleid. De bestaande EG-Verdragen werden uitgebreid met bepalingen over buitenlands en veiligheidsbeleid, sociaal beleid en onderdelen van de beleidsterreinen van justitie en binnenlandse zaken. Het Verdrag legde verder de basis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en van de invoering van een gemeenschappelijke munt (de euro). (22.647)

Activities on European affairs (2/18)
 • Presenteerde in november 1998 plannen over de 'noordelijke dimensie' van het Europese buitenlandse beleid, inzake de EU-samenwerking met Rusland en de Oostzeeregio op onder meer energie, milieu en nucleaire veiligheid
 • Presenteerde in juni 1999 een werkprogramma voor een Europees bureau voor de wederopbouw van Kosovo

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Pleitte in 1980, nadat enkele CDA-Tweede Kamerleden vóór een motie van afkeuring hadden gestemd, in het dagblad Trouw voor het in het reglement van de CDA-fractie opnemen van sanctiemaatregelen tegen dissidenten
 • Verlangde en kreeg op 22 september 1988 vertrouwen van de Tweede Kamer voor zijn paspoortbeleid, nadat hijzelf om ondubbelzinnige helderheid over de vertrouwensvraag had gevraagd en premier Lubbers met een kabinetscrisis had gedreigd. Hij nam wel de aanbevelingen van de enquêtecommissie over, maar aanvaardde niet een hard oordeel over zijn ministerie. In november 1988 werd het contact net de firma KEP voor de vervaardiging van het paspoort eenzijdig door de Staat opgezegd.
 • Kwam in 1992 in politieke problemen, nadat een voorgenomen bezoek van hem en Lubbers aan Zuid-Afrika voortijdig was uitgelekt; coalitiepartner PvdA was niet op de hoogte van het bezoek

Private life
 • Schoonvader van Z.H. prins Maurits
 • Zijn vader was chef van "Radio Oranje" te Londen

Campaign trail
 • In 1986 nummer 4 op de CDA-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen
 • In 1989 nummer 3 op de CDA-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.