Mr. A.P.J.M.M. (Fons) van der Stee

foto Mr. A.P.J.M.M. (Fons) van der Stee
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Goedgemutste, bourgondische Brabantse boerenzoon, die diverse belangrijke politieke functies bekleedde. Van huis uit belastingadviseur en in 1969 Eerste Kamerlid. Was een jaar eerder Aalberse i opgevolgd als KVP-voorzitter, in welke functie hij in 1971 minister-president De Jong i weinig elegant afdankte als politicus. Staatssecretaris van belastingen in het kabinet-Biesheuvel i en daarna, vanaf november 1973, minister van Landbouw en Visserij in het kabinet-Den Uyl i. Kreeg veel kritiek van de boeren van wie de inkomenspositie steeds meer onder druk kwam te staan. Volgde in 1980 Andriessen i op als minister van Financiën in het eerste kabinet-Van Agt i. Kon in dat en in de twee opvolgende kabinetten als tamelijk zwakke minister niet verhinderen dat het begrotingstekort sterk toenam. Kreeg in die jaren de bijnaam 'soepele Fons'.

KVP, CDA
in de periode 1969-1982: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Alphonsus Petrus Johannes Mathildus Maria (Fons)

Place and date of birth
Langeweg (gem. Terheijden), 30 July 1928

Place and date of death
's-Gravenhage, 9 September 1999

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • lid maatschap "Begeyn, Van Arkel en Co.", belastingadviseurs te Arnhem, from 1956 until 1971
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 14 July 1971
 • staatssecretaris van Financiën (onder meer belast met financiën lagere overheden), from 14 July 1971 until 12 March 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 December 1972 until 11 May 1973
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale zaken), from 11 May 1973 until 1 November 1973
 • minister van Landbouw en Visserij, from 1 November 1973 until 5 March 1980
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1977 until 8 September 1977
 • minister van Financiën, from 5 March 1980 until 4 November 1982
 • minister belast met de coördinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg van aan de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand, from 19 December 1977 until 11 September 1981

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris in de kabinetten-Biesheuvel belast met 1. financiën van lagere publiekrechtelijke lichamen; 2. kadaster en domeinen; 3. muntwezen; 4. verzekeringswezen
 • Was als staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl belast met fiscale aangelegenheden

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Raad van Commissarissen Handelsveem (C. Steinweg) B.V. (10 jaar)
 • voorzitter Stichting Administratie- en Trustkantoor ATF (Amazon Teak Foundation), from November 1994

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (3/13)
 • Zette als minister van Financiën het ombuigingsbeleid van zijn voorganger Andriessen voort. De rijksbegroting voor 1982 bevatte een pakket ombuigingen voor een bedrag van f 4,5 miljard; in december 1981 werd besloten tot nog eens f 1 miljard extra aan bezuinigingen. Had voortdurend te maken met nieuwe financiële tegenvallers. In januari 1982 besloot hij tot blokkering van twee procent van de rijksbegroting.
 • In het kabinet-Van Agt III was hij eerstverantwoordelijke voor een pakket aan voorgenomen bezuinigingen van bijna f 13 miljard in 1983
 • Bracht in 1982 de Nota bestrijding van fraude in directe belastingen en de omzetbelasting uit. Er zal onder meer worden ingezet op doelmatigheid van de aanslagregeling en verbetering van de controle. (17.522)

Legislative activities as minister (3/10)
 • Bracht in 1977 de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën (Stb. 694) tot stand. Deze speciale wet is onderdeel van het beleid ter ontwikkeling van het Noorden des Lands. Door herinrichting moet een goed woon-, leef- en werkklimaat ontstaan en de economische ontwikkeling in het gebied worden bevorderd. De herinrichting is voorbereid door een in 1973 ingestelde commissie en in overleg met de provinciale besturen. De herinrichting heeft betrekking op ruimtelijke ordening, recreatie, landschapsinrichting, ruilverkaveling en afwatering in een gebied van ca. 130.000 ha. en met ca. 275.000 inwoners. (14.103)
 • Bracht in 1982 als minister van Financiën een wet in het Staatsblad waarbij de cent buiten omloop werd gesteld. De cent had in de praktijk de functie van betaalmiddel verloren en de intrinsieke waarde van de cent was boven de nominale waarde komen te liggen. Het wetsvoorstel was in 1981 ingediend door staatssecretaris Van Amelsvoort en in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Kombrink. (16.717)
 • Bracht in 1982 een wet tot tijdelijke verhoging van de inkomsten- en de loonbelasting tot stand in het kader van het werkgelegenheidsbeleid 1982 (solidariteitsheffing) (17.440)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 1980 de beoogde Nederlandse kandidaat voor de Europese Commissie, maar zijn overstap als minister van Landbouw naar Financiën verhinderde dat
 • Zijn voorstellen voor extra bezuinigingen leidden in mei 1982 tot het uittreden van de PvdA-ministers en de val van het kabinet

Private life
 • Studiegenoot van Dries van Agt
 • Zijn schoonvader, D.J.A. Kramers, was gemeenteraadslid in Breda en lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant

Anecdotes and citations
 • Een bekende uitspraak van hem als minister van Financiën was: "Wat nodig is, is lef". Vanwege zijn accent hoorden sommigen 'luv' in plaats van 'lef'.
 • Was gewoon om tijdens Kamervergaderingen whiskey te drinken uit een theepot, die om het beeld te complementeren, vergezeld ging van een melkkannetje

Campaign trail
 • Werd in 1971 gekozen door Groep II (Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe)

Pseudonyms and nicknames
"Soepele Fons" (bijnaam)

9.

Publications

Publications
 • De Tijd, 4 maart 1988 en 8 september 1989
 • J.M. Bik, "Een goede invaller. F. van der Stee (1928-1999)", NRC Handelsblad, 10 september 1999
 • A.A.M. van Agt, "In memoriam Fons van der Stee", in: tweede Jaarboek Parlementaire Geschiedenis" (2000)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.