Versnelling in de hersteloperatie

Source: A. (Aukje) de Vries i, published on Friday, February 16 2024, column.

De maatregelen die het kabinet in het afgelopen jaar heeft genomen om de hersteloperatie te verbeteren, hebben geleid tot een versnelling van de integrale beoordelingen. Ook hebben 83.737 jongeren (ruim 90%), die vallen onder de kindregeling, een financieel steuntje in de rug ontvangen. Tegelijkertijd moet er ook nog veel gebeuren bij de afwikkeling van aanvullende schade en het terugdringen van de wachttijden voor ouders die in bezwaar zijn gegaan. Dat staat in de voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen die staatssecretaris De Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) na de ministerraad aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Versnelling

Tot 31 december 2023 hebben 68.376 ouders zich aangemeld. 94% van de ouders die zich hebben aangemeld, heeft inmiddels de eerste toets gehad. 33.225 ouders zijn erkend als gedupeerde. Vanaf het moment van aanmelding hebben ouders recht op ondersteuning vanuit de gemeente waar zij wonen. Ouders van wie is vastgesteld dat zij gedupeerd zijn, krijgen snel 30.000 euro. Daarnaast worden schulden aangepakt en publieke schulden kwijtgescholden. Bij 71% van de ouders, die nu na de eerste toets zijn erkend als gedupeerde, is de integrale beoordeling afgerond. De versnelling van de integrale beoordeling is terug te zien in de cijfers. Er zijn in de laatste zes maanden van afgelopen jaar ongeveer 50 procent meer beoordelingen afgerond in vergelijking met het eerste halfjaar van 2023. Ook de schuldenaanpak loopt voorspoedig. Nagenoeg alle ingediende schulden en/of betalingsachterstanden zijn inmiddels afgewikkeld, daarbij gaat het om een totaalbedrag van 887 miljoen euro.

Ernstig gedupeerde ouders

Het kabinet wil ernstig gedupeerden zo spoedig mogelijk helpen. Het kabinet heeft daarvoor aanvullende afspraken gemaakt met alle 342 gemeenten. Gemeenten hebben de mogelijkheid om ouders in ernstige en schrijnende situaties met prioriteit aan te melden bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Deze urgentieroute voor ernstig gedupeerde ouders geldt ook voor ouders in het buitenland, voor de aanvullende schaderoutes en voor de afhandeling van bezwaar.

Aanvullende schaderoutes

Een deel van de ouders heeft een hogere schade dan wordt vergoed op basis van de integrale beoordeling. Voor de afwikkeling van deze aanvullende schade zijn drie routes beschikbaar. Ouders kunnen zelf bepalen welke route het beste past en ze houden daarbij steeds de regie. Ouders kunnen zich melden bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS) of kiezen voor de regieroute-Vaststellingsovereenkomst (VSO) of de route met een schadekader met vaste bedragen via de Stichting Gelijkwaardig Herstel (SGH). De komende tijd worden de verschillende routes verder uitgebouwd en opgeschaald zodat ouders sneller geholpen kunnen worden. Evaluatie van de SGH-route vindt plaats in het eerste kwartaal van 2024. Het streven is dat de alternatieve schaderoute daarna zo snel als mogelijk opengaat voor alle ouders.

Bezwaarafhandeling

Veel ouders moeten nog lang wachten als zij in bezwaar gaan tegen een beslissing. Om de bezwaarafhandeling te versnellen en ouders eerder duidelijkheid te geven, is al een groot aantal maatregelen genomen. De inzet is erop gericht om bezwaren te voorkomen en het aantal te verminderen door eerder in het proces met ouders in gesprek te gaan. Verder wordt ingezet op versterking van de capaciteit door fors meer bezwaarmedewerkers aan te trekken en de automatisering te verbeteren. De uitvoering van de schuldenaanpak verloopt voortvarend. De schuldenaanpak voor gedupeerde ouders bestaat uit het kwijtschelden van publieke schulden en het vergoeden van de betalingsachterstanden. Bij circa 97% van de gedupeerde ouders met een publieke schuld die in aanmerking komen voor kwijtschelding, heeft de kwijtschelding van de schuld plaatsgevonden.