Nota van wijziging - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Deze nota van wijziging is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 36350 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Voorjaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Nota van wijziging; Nota van wijziging
Document date 08-06-2023
Publication date 08-06-2023
Nummer KST36350XV3
Reference 36350 XV, nr. 3
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

36 350 XV    Wijziging van de begrotingsstaten van het

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 3    NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 8 juni 2023

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 komt te luiden:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Omschrijving

 • (1) 
  Vastgestelde begroting incl NvW, amendementen en ISB's
 • (2) 
  Mutaties 1e suppletoire begroting incl. NvW op de eerste suppletoire begroting
   

Verplich-

Uitgaven

Ontvang-

Verplich-

Uitgaven

Ontvang-

   

tingen

 

sten

tingen

 

sten

 

Totaal

50.808.854

50.611.204

2.300.813

 • - 
  3.484.978
 • - 
  3.406.206

826.964

Beleidsartikelen

           

1

Arbeidsmarkt

1.929.614

1.716.632

206.505

 • 278.127
 • 203.812

754.610

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

6.901.229

6.905.755

18.232

199.850

200.450

68.940

3

Arbeidsongeschiktheid

9.893

9.893

0

6.514

 • 3.199

0

4

Jonggehandicapten

3.763.461

3.763.461

0

 • 48.447
 • 48.447

0

5

Werkloosheid

234.511

237.578

0

 • 44.364
 • 47.752

0

6

Ziekte en verlofregelingen

57.606

57.606

0

 • 11.639
 • 11.639

0

7

Kinderopvang

4.314.657

4.317.157

1.765.766

 • 43.345
 • 43.345
 • 40.735

8

Oudedagsvoorziening

36.835

36.835

0

774

774

0

9

Nabestaanden

1.764

1.764

0

232

232

0

10

Tegemoetkoming ouders

7.662.279

7.662.279

225.743

115.478

115.478

33.879

11

Uitvoeringskosten

657.751

657.751

0

31.827

31.827

0

12

Rijksbijdragen

24.100.898

24.100.898

0

 • 3.466.600
 • 3.466.600

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

391.946

393.946

1.000

64.020

64.020

10.270

Niet-beleidsartikelen

           

96

Apparaat Kerndepartement

498.365

501.604

83.567

20.520

37.478

0

99

Nog onverdeeld

248.045

248.045

0

 • 31.671
 • 31.671

0

kst-36350-XV-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Toelichting

Algemeen

Met deze nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting 2023 wordt de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met de verhoging van de uitgaven aan de onderstand en Algemene weduwen- en wezenuitkering (AWW) op Caribisch Nederland. Daarnaast worden de gereserveerde middelen voor de energietoeslag studenten verhoogd.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Art 2. Bijstand Participatiewet en Toeslagenwet

Onderstand

Vanwege de armoedeproblematiek op Caribisch Nederland verhoogt het kabinet de onderstand per 1 oktober 2023 tot het ijkpunt sociaal minimum. Dit is een versnelling ten opzichte van het eerdere voornemen om per 1 januari 2025 het ijkpunt te bereiken.

De versnelde verhoging van de onderstand en AWW op Caribisch Nederland wordt gedekt vanuit het beleidsondersteunend budget van artikel 2.

Art 9. Nabestaanden

AWW

Vanwege de armoedeproblematiek op Caribisch Nederland verhoogt het kabinet de Algemene weduwen- en wezenuitkering (AWW) per 1 oktober 2023 tot het ijkpunt sociaal minimum. Dit is een versnelling ten opzichte van het eerdere voornemen om per 1 januari 2025 het ijkpunt te bereiken.

Art 99. Nog onverdeeld

Nog onverdeeld

Gemeenten hebben in 2022 via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toegekend aan huishoudens met een laag inkomen. Ook voor 2023 zal een eenmalige energietoeslag worden verstrekt aan huishoudens met een inkomen op of rond het sociaal minimum. Daartoe wordt op korte termijn het wetsvoorstel Eenmalige energietoeslag 2023 aan Uw Kamer aangeboden. Om studenten in een vergelijkbare situatie als overige minima een vergelijkbare financiële ondersteuning als de energietoeslag te bieden, is door het kabinet in twee stappen € 65 miljoen vrijgemaakt. Bij' de Voorjaarsnota is € 35 miljoen in 2023 gereserveerd op begrotingsartikel 99 op de SZW-begroting. Omdat dit bedrag naar verwachting ontoereikend is, wordt de reservering met deze NvW opgehoogd naar € 65 miljoen. De dekking voor het aanvullende bedrag van € 30 miljoen is afkomstig uit bestaande reserveringen voor de Preventie van Geldzorgen (€ 10 miljoen), de resterende incidentele middelen voor flankerendbeleid bij de aanpak van de energiecrisis (€ 5,75 miljoen) en een deel van de niet-benodigde LPO middelen (€ 14,25 miljoen).

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen eerste supple-toire begroting 2023 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen suppletoire begroting 2023 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Tabel 2 Meerj'arige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Stand vóór nota van wijziging

7.101.179

7.305.295

7.457.674

7.589.354

7.777.244

7.922.743

 

Inkomensoverdrachten

Verhoging onderstand CN

Opdrachten

Dekking vanuit Opdrachten

Stand na nota van wijziging

100

 • 150

7.101.129

120

 • 150

7.305.265

7.457.674

7.589.354

7.777.244

7.922.743

9

Nabestaanden

Stand vóór nota van wijziging

1.896

2.090

2.201

2.212

2.222

2.230

 

Inkomensoverdrachten

Verhoging AWW CN

Stand na nota van wijziging

50

1.946

30

2.120

2.201

2.212

2.222

2.230

99

Nog onverdeeld

Stand vóór nota van wijziging

216.374

422.678

386.558

413.776

376.114

330.886

 

Overige beleidsuitgaven

Energietoeslag studenten

Dekking vanuit LPO

Dekking vanuit middelen Armoede &

Schulden

Dekking vanuit enveloppe flankerend beleid

Stand na nota van wijziging

30.000

 • 14.250
 • 10.000 - 5.750

216.374

422.678

386.558

413.776

376.114

330.886

 

Totaal Begroting van het Ministerie van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Stand vóór nota van wijziging

47.323.876

49.862.389

49.395.652

50.505.719

51.395.618

52.252.961

 

Verhoging onderstand CN

Dekking vanuit Opdrachten

Verhoging AWW CN

Energietoeslag studenten

Dekking vanuit LPO

Dekking vanuit middelen Armoede &

Schulden

Dekking vanuit enveloppe flankerend beleid

Stand na nota van wijziging

100 - 150

50

30.000

 • 14.250
 • 10.000 - 5.750

47.323.876

120 - 150

30

49.862.389

49.395.652

50.505.719

51.395.618

52.252.961

Tabel 3 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Stand vóór nota van wijziging

7.106.305

7.305.981

7.457.738

7.588.315

7.781.367

7.926.866

 

Inkomensoverdrachten

Verhoging onderstand CN

Opdrachten

Dekking vanuit Opdrachten

Stand na nota van wijziging

100

 • 150

7.106.255

120

 • 150

7.305.951

7.457.738

7.588.315

7.781.367

7.926.866

9

Nabestaanden

Stand vóór nota van wijziging

1.896

2.090

2.201

2.212

2.222

2.230

 

Inkomensoverdrachten

Verhoging AWW CN

Stand na nota van wijziging

50

1.946

30

2.120

2.201

2.212

2.222

2.230

99

Nog onverdeeld

Stand vóór nota van wijziging

216.374

422.678

386.558

413.776

376.114

330.886

 

Overige beleidsuitgaven

Energietoeslag studenten

Dekking vanuit LPO

Dekking vanuit middelen Armoede &

Schulden

Dekking vanuit enveloppe flankerend beleid

Stand na nota van wijziging

30.000

 • 14.250
 • 10.000 - 5.750

216.374

422.678

386.558

413.776

376.114

330.886

 

Totaal Begroting van het Ministerie van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Stand vóór nota van wijziging

47.204.998

49.676.689

49.650.634

50.797.231

51.546.761

52.257.531

 

Verhoging onderstand CN

Dekking vanuit Opdrachten

Verhoging AWW CN

Energietoeslag studenten

Dekking vanuit LPO

Dekking vanuit middelen Armoede &

Schulden

Dekking vanuit enveloppe flankerend beleid

Stand na nota van wijziging

100 - 150

50

30.000

 • 14.250
 • 10.000
 • 5.750

47.204.998

120 - 150

30

49.676.689

49.650.634

50.797.231

51.546.761

52.257.531

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

C.E.G. van Gennip

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 350 XV, nr. 3 4


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.