Lijst van vragen: Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Deze lijst van vragen i is onder nr. ? toegevoegd aan wetsvoorstel 36350 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Voorjaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel 36350-XV Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Document date 01-06-2023
Publication date 01-06-2023
Reference 36350-XV, nr. ?
External link original article

2.

Text

36350-XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn)

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV), heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. De vragen zijn op 1 juni 2023 voorgelegd aan de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De daarop door de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt. Onder het voorbehoud dat de regering op de gestelde vragen en de gemaakte opmerkingen afdoende zal hebben geantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

Voorzitter van de commissie,

Kuzu

Griffier van de commissie,

Meester-Schaap

Nr

Vraag

Bijlage

Blz. (van)

t/m

1

Wat zijn de effecten van een 1%-punt stijging van het minimumloon op de armoede en kinderarmoede (in personen en in percentages)? Is dit verband lineair? Zo nee, kunt u de effecten van een stijging van 1%, 2%, 3%, 6%, 10% en 12,5% aangeven?

2

Kunt u een overzicht geven van alle ombuigingen/bezuinigingen op Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)-terrein? Kunt u duidelijk bij elke post aangeven waar het om gaat?

3

Welk aandeel levert SZW aan de Rijksbrede dekkingsopgave? Waarop is dit aandeel gebaseerd? Waren ook andere verdelingen denkbaar? Zo ja, welke?

4

Kunt u een overzicht geven van alle intensiveringen op SZW-terrein? Kunt u duidelijk bij elke post aangeven waar het om gaat?

5

Welk deel van de loon- en prijsbijstelling is uitgekeerd? Welk deel is gebruikt voor bezuinigingen/ombuigingen? Wat zijn de implicaties hiervan voor het SZW-beleid? Aan welke posten had de loon- en prijsbijstelling anders bijgedragen?

6

Waarvoor is artikel 99 bedoeld? Zijn hier mutaties op geweest?

7

Wat zijn de gevolgen voor het besteedbaar inkomen van een jongere in de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajonger) bij verlaging van de jonggehandicaptenkorting?

8

Kunt u toelichten hoe het mogelijk is dat bij kinderopvang het gemiddelde vergoedingspercentage in de realisaties lager is uitgekomen dan werd verwacht?

9

Kunt u een overzicht geven van alle mee- en tegenvallers groter dan 50 miljoen euro? Waar worden de meevallers voor ingezet?

10

Kunt u een overzicht geven van alle onderuitputting op de SZW-begroting? Welk deel is aangewend voor de Rijksbrede dekkingsopgave?

11

Is de financiering van de onderwijsroute structureel geregeld?

12

Bij hoeveel Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O)-fondsen kunnen ook nieuwe medewerkers (die nog niet eerder in dezelfde sector actief waren) een opleiding vergoed krijgen?

13

Wat is het totale aandeel van de bestedingen aan opleidingen, door werkgevers en door O&O-fondsen, voor nieuwe medewerkers (die nog niet eerder in dezelfde sector actief waren)?

14

Hoeveel maatschappelijke kinderopvangorganisaties hebben hun prijzen verhoogd en bij hoeveel organisaties was die verhoging groter dan de inflatie?

15

Hoeveel kinderopvangorganisaties met een winstoogmerk hebben hun prijzen verhoogd en bij hoeveel organisaties was die verhoging groter dan de inflatie?

16

Welke koopkrachteffecten vloeien er voort uit de voorjaarsbesluitvorming 2023, zoals bijvoorbeeld uit de aangekondigde herinvoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

5

17

Van welke koopkrachtonderwerpen is op dit moment bekend dan wel te verwachten dat het kabinet hier in augustus over gaat besluiten?

5

18

Waarom is de mutatie van het Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP)-budget niet hetzelfde in de jaren 2024 tot en met 2027?

8

19

Waarom is er een daling van de Lage-inkomensvoordeel (LIV)-uitgaven in 2024 en 2025?

8

20

Waarom levert de afschaffing van de STAP-regeling in 2024 t/m 2026 meer dan 300 miljoen euro per jaar op, terwijl het in 2027 om 195,7 miljoen euro gaat? Is dit laatste bedrag structureel?

8

11

21

Waarom is bij de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) de verplichtingenschuif 68 miljoen euro hoger dan de kasschuif en wat betekent dit?

9

22

Constaterende dat de cao-lonen zijn gestegen, maar de prijzen ook, in hoeverre is (de hoogte van) het uurlooncriterium nog toereikend zodat werknemers in aanmerking komen voor het LIV?

9

23

In hoeverre zijn er al resultaten te melden van het omvormen van het LIV tot een loonkostenvoordeel gericht op jongeren met een (potentieel) kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en het structureel maken van het loonkosten-voordeel voor de doelgroep banenafspraak, zoals eerder aangekondigd (zie Kamerstuk 35 850-XV, nr. 3)?

9

24

Kan in cijfers worden aangegeven welke arbeidsmarkteffecten de afschaffing van het Loonkostenvoordeel (LKV) ouderen naar verwachting heeft?

10

25

Kan in cijfers worden aangegeven welk effect de afschaffing van het LKV ouderen naar verwachting heeft op het behoud van werkgelegenheid en op de baanzekerheid van oudere werknemers, en tot welke uitverdieneffecten dit leidt, gegeven de conclusie in de evaluatie dat loonkostenvoordelen zonder twijfel doeltreffend lijken te zijn in het versterken van de kans op langdurige banen?

10

26

Waarom hebben sectoren meer tijd nodig om tot afspraken te komen over eerder uittreden en duurzame inzetbaarheid, en in hoeverre is er repeterend en structureel sprake van vertraging in de uitvoering van de MDIEU-regeling?

10

27

Hoeveel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn er aan het werk gegaan door de krapte op de arbeidsmarkt?

10

28

Kunt u toelichten waarom de banenafspraak niet is gehaald en welke inspanningen worden gedaan om die wel te realiseren in de komende jaren?

10

29

Kan de opmerking dat uit evaluatie blijkt dat de doelmatigheid van het LKV ouderen op zijn hoogst beperkt is, nader beargumenteerd worden?

10

30

Hoe wordt de effectiviteit van het vergroten van het aantal bedrijfsartsen op korte termijn ingeschat? Hoeveel bedrijfsartsen levert dit op? Hoe wordt het programma om deze artsen te vinden precies ingevuld?

11

31

Kunt u toelichten waarom de scholingssubsidie STAP zal worden afgeschaft per 2024? Op welke wijze wordt Leven Lang Ontwikkelen (door het kabinet) dan nog wel gestimuleerd en krapte op de arbeidsmarkt bestreden?

11

32

Hoe wordt de meevaller ingezet van de terugontvangsten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) (749 miljoen euro)?

12

33

Waar bestaat de intensivering aan het noodfonds uit?

14

34

Kan de toelichting over de AIO-regeling worden geïllustreerd in een volledig dekkende tabel over de jaren 2023 t/m 2027, waarin per jaar wordt aangegeven van welke afzonderlijke verhogingen en verlagingen sprake is en hoe deze bij elkaar optellen tot de in tabel 10 weergegeven tijdreeks?

14

17

35

Wat wordt er gedaan met de -0.6 miljoen euro verplichtingenmutatie van het amendement De Kort? Wordt dit doorgeschoven naar volgend jaar?

15

36

Wat is de aangepaste prognose van de doorstroom van de Werkloosheidswet (WW) naar de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW)? Welke cijfers horen hierbij?

16

37

Wat zijn de achterliggende redenen van de naar beneden bijgestelde volumerealisatie van de loonkostensubsidie, IOAW en Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikt gewezen Zelfstandige (IOAZ)? In hoeverre hebben die te maken met niet-gebruik en welke mogelijkheden zet u in om dat tegen te gaan?

16

38

Het budget in 2023 voor arbeidsmarktdienstverlening wordt met 2,9 miljoen euro verhoogd om extra inkoop van aanvullende dienstverlening mogelijk te maken. Dit is bovenop de toegevoegde 9,8 miljoen euro om al eerder ingekochte dienstverlening in 2022 te kunnen betalen. Wat is de reden dat er extra inkoop van aanvullende dienstverlening noodzakelijk is?

25

39

Wat is de reden dat de behoefte aan middelbaar beroepsonderwijs (mbo)-praktijkleren subsidie lager lijkt uit te vallen dan eerder verwacht?

25

40

Hoeveel heeft de vereenvoudigde claimbeoordeling voor 60-plussers al opgeleverd?

26

41

Hoeveel meer en hogere Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)-uitkeringen worden er verwacht en voor hoeveel mensen is de verwachting dat dit uitgekeerd gaat worden?

26

42

Waarom is het begrotingsgefinancierde scholingsbudget WW volledig overgeheveld naar het premiegefinancierde budget? Wat betekent dit in de praktijk van het scholingsbudget en wordt deze post nog verder aangevuld door premies? Zo ja, welke?

27

43

In hoeverre heeft de lagere volumeverwachting van de Tegemoetkomingsregeling stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB)-uitkeringslast te maken met niet-gebruik door mensen die er wel recht op hebben en kunt u het aanvragen/gebruik in dat geval extra stimuleren?

29

44

Wat is de reden voor het lagere gebruik dan verwacht van de Wet Betaald Ouderschapsverlof (WBO) die per augustus 2022 is ingegaan?

30

45

Waarom is de mutatie op de post kinderopvang in tabel 19 niet hetzelfde als de mutatie die in de Voorjaarsnota staat (1,9 miljard en 2 miljard bezuiniging)?

31

46

Hoe wordt de effectiviteit van de pilot om zij-instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten, en de daarbij behorende subsidie, getoetst? Hoe wordt er aan de voorkant gekeken hoe deze pilot additioneel leidt tot een hogere instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de kinderopvang ten opzichte van een situatie waarin deze pilot, en de eventuele regeling die eruit voortvloeit, er niet zou zijn?

32

47

Wat zijn de effecten van het hanteren van de doelmatigheidsgrens kinderopvangtoeslag van 300 euro op het aantal (problematische) terugvorderingen en de schulden van gezinnen? Wat zouden de effecten zijn als de doelmatigheidsgrens verhoogd werd tot 500 euro, 800 euro en 1000 euro en 1200 euro?

33

48

Hoeveel dalen de Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkeringslasten in elk van de jaren 2023 t/m 2027 enkel en alleen door de (verwachte) oversterfte, en om hoeveel personen gaat dit?

35

49

Wat is de reden dat er meer aanvragen dan verwacht zijn ingediend voor de Overbruggingsregeling AOW (OBR)?

35

50

Hoe wordt het grensoverschrijdend toezicht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ingevuld?

40

51

Wat is de huidige stand van de vermogenspositie van het Ouderdomsfonds sinds het de afgelopen jaren telkens is aangevuld en nu naar beneden wordt bijgesteld?

42

52

Kunt u een overzicht geven van de personele uitgaven, uitgesplitst naar eigen personeel, externe inhuur en overige personele uitgaven voor de jaren 2010 tot 2022? Kunt u dit overzicht aanvullen met de ramingen van de uitgaven hiervoor tot en met 2027? Kunt u dit ook voor alle andere departementen/begrotingen doen?

46

53

Hoe is tot de verdeelsleutel gekomen betreffende de dekking van het Meersporenbeleid Slavernijverleden en kan de bijdrage van het ministerie SZW nader worden gespecificeerd?

48

Totaallijst feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV) 15/15


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.