Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV

Deze brief houdende intrekking van een of meer wetsvoorstellen i is onder nr. 11 toegevoegd aan wetsvoorstel 35589 - Wijziging Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde belastbaarheid van de werknemer leidend maken  i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV; Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel
Document date 30-05-2023
Publication date 30-05-2023
Nummer KST3558911
Reference 35589, nr. 11
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

35 589

Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV

Nr. 11

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 mei 2023

Bij Koninklijke Boodschap van 30 september 2020 is het bovenvermelde voorstel aangeboden aan uw Kamer1.

In de brief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket van 3 april jl.2 heb ik aangekondigd dat ik voornemens ben dit wetsvoorstel in te trekken. Ik wil het knelpunt van de onzekerheid van werkgevers met loonsancties gerelateerd aan het medisch advies van de bedrijfsarts aanpakken na ommekomst van het advies van de onafhankelijke commissie Toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS), verwacht in het eerste kwartaal 2024.

Daartoe gemachtigd door Zijne Majesteit de Koning trek ik het voorstel van wet hierbij in.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

C.E.G. van Gennip

1    Kamerstuk 35 589.

2    Kamerstuk 29 544, nr. 1176.

kst-35589-11 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 35 589, nr. 11


3.

Attachments

 
 
 

4.

More information

 

5.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.