Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 36350 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Voorjaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document date 11-05-2023
Publication date 11-05-2023
Nummer KST36350XV1
Reference 36350 XV, nr. 1
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022

2023

36 350 XV

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 11 mei 2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

 

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023

Art. Omschrijving

 • (1) 
  Vastgestelde begroting incl NvW, amendementen en ISB's
 • (2) 
  Mutaties 1e suppletoire begroting
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

50.808.854

50.611.204

2.300.813

 • - 
  3.484.978
 • - 
  3.406.206

826.964

Beleidsartikelen

1 Arbeidsmarkt

1.929.614

1.716.632

206.505

 • 278.127
 • 203.812

754.610

2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

6.901.279

6.905.805

18.232

199.900

200.500

68.940

3 Arbeidsongeschiktheid

9.893

9.893

0

6.514

 • 3.199

0

4 Jonggehandicapten

3.763.461

3.763.461

0

 • 48.447
 • 48.447

0

5 Werkloosheid

234.511

237.578

0

 • 44.364
 • 47.752

0

6 Ziekte en verlofregelingen

57.606

57.606

0

 • 11.639
 • 11.639

0

7 Kinderopvang

4.314.657

4.317.157

1.765.766

 • 43.345
 • 43.345
 • 40.735

8 Oudedagsvoorziening

36.835

36.835

0

774

774

0

9 Nabestaanden

1.714

1.714

0

182

182

0

10 Tegemoetkoming ouders

7.662.279

7.662.279

225.743

115.478

115.478

33.879

11 Uitvoeringskosten

657.751

657.751

0

31.827

31.827

0

12 Rijksbijdragen

24.100.898

24.100.898

0

 • 3.466.600
 • 3.466.600

0

13 Integratie en maatschappelijke samenhang

391.946

393.946

1.000

64.020

64.020

10.270

Niet- beleidsartikelen

96 Apparaat Kerndepartement

498.365

501.604

83.567

20.520

37.478

0

99 Nog onverdeeld

248.045

248.045

0

 • 31.671
 • 31.671

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 350 XV, nr. 1 3


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.