Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het burgerinitiatief ‘Abortus is geen misdaad’ - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Deze verslagen van de commissies voor de verzoekschriften is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 36253 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het burgerinitiatief ‘Abortus is geen misdaad’
Document date 07-02-2023
Publication date 07-02-2023
Nummer KST362533
Reference 36253, nr. 3
Commission(s) de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (VERZ)
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 253

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 3

VERSLAG OVER HET BURGERINITIATIEF «ABORTUS IS GEEN MISDAAD»

Vastgesteld op 7 februari 2023

Burgerinitiatief

Het Burgerinitiatief «Abortus is geen misdaad» en de (digitale) steunbetuigingen zijn op 22 november 2022 door de initiatiefnemers, een delegatie van BNNVARA (waaronder het programma «Spuiten en slikken») en het Humanistisch verbond, aangeboden aan de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (hierna «de commissie»). Het betreft een verzoek aan de regering om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen. Voor een volledige weergave van het burgerinitiatief wordt verwezen naar de tekst van het burgerinitiatief1.

Ontvankelijkheid

De commissie2 heeft onderzocht of het burgerinitatief voldoet aan de voorwaarden die de Kamer heeft gesteld om door haar behandeld te worden, welke behandeling uit zal monden in een uitspraak van de Kamer over het verzoek. Deze voorwaarden staan vermeld in het reglement van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (zie ook: Reglementen I Tweede Kamer der Staten-Generaal).

Uit de controle op de steunbetuigingen is gebleken dat de initiatiefnemers 93.828 steunbetuigingen hebben verzameld. Van deze steunbetuigingen waren 3.095 ingediend door Nederlandse burgers onder de 18 jaar en dus ongeldig. Met uitzondering van een aantal steunbetuigingen waar de voor- en/of achternamen niet duidelijk waren, waren de gegevens van de resterende steunbetuigingen volledig en correct aangeleverd door Nederlandse burgers boven de 18 jaar. Om deze redenen is het steunbe-

1    Deze informatie is desgewenst op te vragen bij het commissiebureau van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

2    De commissie bestaat uit de leden: El Yassini (VVD, commissievoorzitter), Sahla (D66), Werner (CDA), Leijten (SP), Bromet (GroenLinks), Van Houwelingen (FvD), Stoffer (SGP) en de plaatsvervangend leden: Kamminga (VVD), Beukering-Huijbregts (D66), Van Nispen (SP), Dekker (FvD).

kst-36253-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

tuigingen criterium - ten minste 40.000 steunbetuigingen mét naam, adres en geboortedatum van personen ouder dan 18 jaar en met de Nederlandse nationaliteit - behaald.

Behandelingsvoorstel

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven is op basis van de controle van de steunbetuigingen en het tweejaarcriterium van oordeel dat het burgerinitiatief «Abortus is geen misdaad» voldoet aan de ontvankelijkheidsvereisten.

De commissie stelt daarom voor het burgerinitiatief ontvankelijk te verklaren.

De voorzitter van de commissie,

El Yassini

De griffier van de commissie,

Mittendorff

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 253, nr. 3 2


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.