Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het burgerinitiatief ‘Opschalen in de zorg’ - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Deze verslagen van de commissies voor de verzoekschriften is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 36253 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het burgerinitiatief ‘Opschalen in de zorg’
Document date 21-12-2022
Publication date 21-12-2022
Nummer KST362532
Reference 36253, nr. 2
Commission(s) de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (VERZ)
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 253

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 2

VERSLAG OVER HET BURGERINITIATIEF «OPSCHALEN IN DE ZORG»

Vastgesteld 21 december 2022

Burgerinitiatief

Het Burgerinitiatief «Opschalen in de zorg» is op 4 oktober 2022 door de initiatiefnemers, de heer L. P (bedrijfsarts) en mede namens de heer R. d. M. van BVNL aangeboden aan de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (hierna de commissie).

Op 9 november 2022 zijn de digitale steunbetuigingen (via een Ecxelbe-stand) per e-mail aangeboden.

Het betreft een voorstel om de Kamer expliciet te vragen om de zorg op te schalen door:

  • te investeren in het opschalen van de ic-capaciteit, zowel in het aantal bedden als het aantal verpleegkundigen;
  • te stoppen met het sluiten van ziekenhuizen en spoedeisende hulpafdelingen
  • te bezien welke andere maatregelen er nodig zijn, zoals bijvoorbeeld: de tijdelijke inzet van het leger en noodhospitaal capaciteit en invoering van een sociale dienstplicht, om snel extra handen aan het bed te krijgen, alsmede overleg met ziekenhuizen om het probleem van de uitgestelde zorg in te halen en klaar te zijn voor de zorg voor een vergrijzende en groeiende burgerbevolking.

Voor een volledige weergave van het burgerinitiatief wordt verwezen naar de tekst van het burgerinitiatief1.

1 Deze informatie is desgewenst op te vragen bij het commissiebureau van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

kst-36253-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Ontvankelijkheid

De commissie2 heeft onderzocht of het burgerinitatief voldoet aan de voorwaarden die de Kamer heeft gesteld om door haar behandeld te worden, welke behandeling uit zal monden in een uitspraak van de Kamer over het verzoek. Deze voorwaarden staan vermeld in het reglement van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (zie ook: Reglementen | Tweede Kamer der Staten-Generaal).

Ten eerste heeft de commissie de aangeleverde lijst met steunbetuigingen getoetst aan het vereiste dat minimaal 40.000 natuurlijke personen, die gerechtigd zijn tot verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, hun steunbetuiging hebben gegeven aan het burgerinitiatief.

De initiatiefnemers hebben 50.083 rijen met diverse namen, geboortedata en adresgegevens aangeleverd. De uitkomst van de controle op de steunbetuigingen is dat in 97% van de door de commissie 11.998 gecontroleerde rijen met persoonsgegevens onregelmatigheden zijn geconstateerd. De commissie heeft vastgesteld dat het veelvuldig voorkwam datzelfde naam en/of dezelfde geboortedatum en/of hetzelfde e-mailadres in dit bestand vermeld staan. Ook kwam de naam van een bekende Amerikaanse persoon met een bijbehorend e-mailadres en een Nederlands adres voor.

De commissie heeft derhalve geconstateerd dat niet is voldaan aan genoemd vereiste van 40.000 steunbetuigingen.

Hiernaast is het burgerinitiatief getoetst aan het vereiste dat een burgerinitiatief geen betrekking kan hebben op een onderwerp waarover korter dan twee jaar voor de indiening van het burgerinitiatief door de Kamer een besluit is genomen.

De commissie heeft vastgesteld dat in de afgelopen twee jaar het onderwerp over opschalen in de zorg veelvuldig in besluitvormende zin aan de orde is geweest, bijvoorbeeld in het geval van de motie van de leden Van Haga en Van der Plas strekkende tot het opschalen van het aantal ic-bedden per 100.000 inwoners naar het Europees gemiddelde (Kamerstuk 35 925 XVI, nr. 97).

Behandelingsvoorstel

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven is op basis van de controle van de steunbetuigingen en het tweejaarcriterium van oordeel dat het burgerinitiatief «Opschalen in de zorg» niet voldoet aan de ontvankelijkheidsvereisten.

De commissie stelt daarom voor het burgerinitiatief niet-ontvankelijk te verklaren.

De voorzitter van de commissie,

El Yassini

De griffier van de commissie,

Mittendorff

2 De commissie bestaat uit de leden: El Yassini (VVD, commissievoorzitter), Sahla (D66), Werner (CDA), Leijten (SP), Bromet (GroenLinks), Van Houwelingen (FvD), Stoffer (SGP) en de plaatsvervangend leden: Kamminga (VVD), Beukering-Huijbregts (D66), Van Nispen (SP), Van der Lee (GroenLinks), Dekker (FvD), Dassen (Volt).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 253, nr. 2 2


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.