Besluit van 2 november 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 4 december 2013 tot intrekking van de Machtigingswet instelling visserijzone en wijziging van enkele andere wetten die verband houden met de vaststelling van de zeegrenzen van het Koninkrijk

1.

Kerngegevens

Document date 23-11-2022
Publication date 23-11-2022
Reference Stb. 2022, 458
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Besluit van 2 november 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 4 december 2013 tot intrekking van de Machtigingswet instelling visserijzone en wijziging van enkele andere wetten die verband houden met de vaststelling van de zeegrenzen van het Koninkrijk

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 11 oktober 2022, MinBuZa.2022-13487-30;

Gelet op artikel VII van de Rijkswet van 4 december 2013 tot intrekking van de Machtigingswet instelling visserijzone en wijziging van enkele andere wetten die verband houden met de vaststelling van de zeegrenzen van het Koninkrijk;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Rijkswet van 4 december 2013 tot intrekking van de Machtigingswet instelling visserijzone en wijziging van enkele andere wetten die verband houden met de vaststelling van de zeegrenzen van het Koninkrijk treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 november 2022

Willem-Alexander

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de drieëntwintigste november 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met de inwerkingtreding van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone voor Aruba en de Nederlandse Antillen op 1 september 2010 krachtens artikel 4 van het Besluit grenzen Caribische exclusieve economische zone is de noodzaak voor de Machtigingswet instelling visserijzone komen te vervallen. In de Rijkswet van 4 december 2013 tot intrekking van de Machtigingswet instelling visserijzone en wijziging van enkele andere wetten die verband houden met de vaststelling van de zeegrenzen van het Koninkrijk1 is bepaald dat de Machtigingswet instelling visserijzone wordt ingetrokken. Voorliggend besluit voorziet in de inwerkingtreding van de Rijkswet van 4 december 2013 tot intrekking van deze Machtigingswet met ingang van 1 januari 2023. Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan artikel VII van deze rijkswet.

De intrekking van de Machtigingswet instelling visserijzone en het vervallen van de daarop gebaseerde besluiten heeft gevolgen voor andere regelgeving waarin hiernaar wordt verwezen. De verwijzingen naar deze wet en de daarop gebaseerde besluiten moeten worden vervangen door verwijzingen naar de Rijkswet instelling exclusieve economische zone.

Tevens zullen met de inwerkingtreding van de Rijkswet van 4 december 2013 de verwijzingen naar de Nederlandse Antillen, waaronder de zinsnede «de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk van Aruba» in artikel 8, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen worden vervangen door: de Gevolmachtigde Minister van Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra

X Noot 1

Stb. 2013, 548


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. If you are a registered user you can login. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.