Brief regering; Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt - Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 36096 - Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Kuiken, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt; Brief regering; Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt
Document date 10-06-2022
Publication date 14-06-2022
Nummer KST360963
Reference 36096, nr. 3
Commission(s) Justitie en Veiligheid (JV)
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 096

Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juni 2022

Op 18 mei jl. ontving ik het verzoek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid om een kabinetsreactie op de initiatiefnota «Recht doen waar recht ontbreekt» (Kamerstuk 36 096, nr. 2), en om deze uiterlijk 15 juni 2022 aan de Kamer te zenden.

Hierbij deel ik uw Kamer mee dat de gevraagde kabinetsreactie in voorbereiding is. Gelet op de vele punten in de initiatiefnota en de benodigde afstemming is het niet haalbaar om aan de voorgestelde termijn te voldoen. Ik ben - zoals toegezegd tijdens het plenaire debat op 12 mei - voornemens om de kabinetsreactie begin juli aan uw Kamer te sturen.

De Minister voor Rechtsbescherming,

F.M. Weerwind

kst-36096-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 096, nr. 3


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.