Landelijk Overleg Waterschapsbestuurders

Source: 50PLUSĀ i, published on Monday, October 18 2021.

Het Landelijk Overleg Waterschapbestuurders 50PLUS (LOW50PLUS) hield 30 september jongstleden haar halfjaarlijkse bijeenkomst in Rotterdam, te gast bij Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

De volledige Eerste Kamer fractie was vertegenwoordigd, alsmede het Hoofdbestuur vertegenwoordigd door haar voorzitter Peter Schut.

De dijkgraaf van HHSK, Toon van der Klugt, gaf een overzicht van de primaire waterschapstaken: waterveiligheid, schoon water en voldoende water, geillustreerd met prioriteitsprojecten in het gebied.

Hij complimenteerde 50PLUS met haar opkomen voor eerlijke verdeling van waterschap belastingen en haar standpunt om de wereld leefbaar te willen houden voor huidige en toekomstige generaties middels een krachtig klimaat-, energie en milieubeleid. De waterschappen staan immers met hun taken midden in de problematiek en als 50PLUS bestuurders hebben we daar mee te maken, in het belang van onze achterban.

In gesprek met Peter Schut werden de succesvolle samenwerking binnen ons LOW50PLUS platform, de relatie met het hoofdbestuur en de noodzaak tot een data-uitwisselingsplatform behandeld. De andere bestuurslagen van 50PLUS zouden qua collegiale overlegstructuur daar een voorbeeld aan kunnen nemen.

Vele actuele zaken werden besproken met Martine Baay en Martin van Rooijen, daar waar Den Haag betrokken is bij wetgeving aangaande de waterschappen, met name het democratisch gehalte in de waterschapsbesturen (afschaffing van de zgn geborgde zetels) en herziening van het waterschapsbelastingstelsel (rechtvaardiger belastingverdeling tussen de agrarische sector, bedrijven, natuurterreinbeheerders en de burgers).

Dieper werd ingegaan op kennisvermeerdering en standpuntbepaling betreffende zaken als waterzuivering en energietransitie.

Ellen Verkoelen, voorzitter van de commissie Raamwerk Verkiezingsprogramma GR2022 schoof in de middag aan met een toelichting op de uitwerking van de adviezen van LOW50PLUS.

Alle adviezen werden verwerkt!

Deze betreffen aandacht voor leefomgeving, groene stad, klimaatbestendig bouwen etc., en alle overige onderwerpen waar het waterschapswerk de gemeentelijke taken raken.

Een zeer zinvolle, gepassioneerde en succesvolle dag.

Jan Opschoor,

Voorzitter LOW50PLUS