Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - 11 juni 2021

Friday, June 11 2021

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Besluiten bij: 35830 III - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020

Besluiten bij: 35851 - Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn 2019/1937 en enige andere wijzigingen

Besluiten bij: 30977 - AIVD

Besluiten bij: 35842 - Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Besluiten bij: 33358 - Marinierskazerne Zeeland

Besluiten bij: 35830 VII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

Besluiten bij: 35830 B - Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2020

Besluiten bij: 35785 - Het in de Grondwet opnemen van een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (tweede lezing)

Besluiten bij: 35787 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (tweede lezing)

Besluiten bij: 35789 - Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwets­herzienings­procedure, tweede lezing)

Besluiten bij: 26643 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Besluiten bij: 25764 - Reisdocumenten

Besluiten bij: 29453 - Woningcorporaties

Besluiten bij: 34682 - Nationale Omgevingsvisie

Besluiten bij: 32847 - Integrale visie op de woningmarkt

Besluiten bij: 33118 - Omgevingsrecht

Besluiten bij: 33136 - Structuurvisie Ondergrond

Besluiten bij: 35752 - Raming Tweede Kamer 2022

Overige besluiten: