Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het burgerinitiatief ‘Stop de PNVD’ - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Deze verslagen van de commissies voor de verzoekschriften is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35586 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het burgerinitiatief ‘Stop de PNVD’
Document date 08-02-2021
Publication date 08-02-2021
Nummer KST355863
Reference 35586, nr. 3
Commission(s) de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (VERZ)
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 586

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 3

VERSLAG OVER HET BURGERINITIATIEF «STOP DE PNVD»

Vastgesteld 8 februari 2021

Het burgerinitiatief

Het burgerinitiatief «Stop de PNVD» is op 29 oktober 2020 door de initiatiefnemers aangeboden aan de voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

Het betreft een verzoek om de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD), een partij die pleit voor legalisering van pedofilie en kinderpornografie, bij wet te verbieden.

De indiener van het burgerinitiatief is van mening dat er een wettelijk verbod dient te komen op het oprichten van partijen, verenigingen, stichtingen of clubs die pleiten voor zaken die in strijd zijn met de wet. Voor een uitgebreide toelichting op het burgerinitiatief wordt verwezen naar de tekst van het burgerinitiatief.

Ontvankelijkheid

De commissie heeft onderzocht of het burgerinitatief voldoet aan de voorwaarden die de Kamer heeft gesteld om door haar behandeld te worden, welke behandeling uit zal monden in een uitspraak van de Kamer over het verzoek.

De commissie heeft geconstateerd dat het burgerinitiatief is voorzien van ongeveer 500.000 steunbetuigingen die langs de digitale weg zijn verzameld. Echter, de door de indiener aangeleverde bijlage met steunbetuigingen voldoet niet aan artikel 9a van het reglement van de commisie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. In artikel 9a zijn de vormvereisten met betrekking burgerinitiatieven beschreven en één van de vereisten die in de bijlage ontbreekt zijn de geboortedata van de personen die het burgerinitiatief ondersteunen. Daarnaast zijn ook de door de commissie gevraagde adresgegevens van de personen die het burgerinitiatief ondersteunen niet opgenomen.

kst-35586-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

De commissie kan niet vaststellen dat er wordt voldaan aan de minimaal vereiste 40.000 geldige steunbetuigingen. De commissie is van mening dat het burgerinitiatief ten aanzien van de geldigheid van de steunbetuigingen niet ontvankelijk moet worden verklaard.

Behandelingsvoorstel

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven stelt de Kamer voor het burgerinitiatief «Stop de PNVD» niet in behandeling te nemen en de indiener daarvan op de hoogte te stellen.

De voorzitter van de commissie,

Koopmans

De griffier van de commissie,

De Vos

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 586, nr. 3 2


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.