Voorstellen voor een verstandig en barmhartig asielbeleid

Source: J.S. (Joël) Voordewind i, published on Monday, December 7 2020, 14:30.

De afgelopen jaren hebben we de problemen en beperkingen gezien van het huidige Europese vluchtelingenbeleid. En ook in Nederland speelt met regelmaat de discussie op over hoe we met asielbeleid moeten omgaan.

Dat het Europese migratiebeleid compleet failliet is, zagen we op een dramatische manier met de brand op Lesbos. Het asielbeleid is vaak onrechtvaardig.

Daarnaast leven er ook in eigen land terechte zorgen. Sommige mensen voelen zich in de steek gelaten door de segregatie in hun kwetsbare wijk. Ze merken de effecten van een gefaald integratiebeleid.

De ChristenUnie wil dat we werk maken van verstandig en barmhartig asielbeleid. Wij komen nu met onze inzet voor de komende kabinetsperiode.

De afgelopen kabinetsperiode hebben we als ChristenUnie mooie resultaten mogen boeken, soms tegen de klippen op. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het kinderpardon voor in Nederland gewortelde kinderen. Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat we met de huidige rechtse Kamermeerderheid soms een zeer bittere pil hebben moeten slikken. Dan denk ik aan de cynische ‘Moriadeal’, waarbij Nederland niet de gastvrijheid betoont die wij voor ogen hebben.

We zijn altijd duidelijk geweest over waar ons hart ligt: bij het omzien naar noden van kwetsbare mensen, op de vlucht voor oorlog en geweld. Zij verdienen een veilig heenkomen. Tegelijkertijd zijn we geroepen om te werken aan de vrede in de samenleving. De barmhartigheid van een gemeenschap moet niet veranderen in gevoelens van onveiligheid.

We kunnen in Nederland en Europa een goed en rechtvaardig beleid voeren, waarin gastvrijheid en menswaardigheid voorop staan, maar waarin we ook iets te zeggen hebben over wie hier wel en niet binnenkomt. De ChristenUnie doet daarvoor concrete voorstellen, die gericht zijn op een nieuw asielbeleid in de nieuwe kabinetsperiode.

Onze inzet laat zich niet vangen in simpele antwoorden als ‘grenzen dicht’ of ‘grenzen open’, maar we doen doordachte voorstellen die daadwerkelijk leiden tot verstandig én barmhartig asielbeleid.

We sturen aan op meer en betere Europese samenwerking en nemen daarin desnoods met een kleinere groep landen het voortouw. Het voorstel voor een migratiepact van de Europese Commissie kan een startpunt voor gesprek zijn. We willen aanmeldcentra langs de randen van de Europese buitengrenzen, waar voorselectie plaatsvindt, zodat de gevaarlijke oversteek naar Europa niet meer nodig is. In Nederland willen we zorgvuldige asielprocedures en de ruimte om in schrijnende gevallen een uitzondering te maken, de zogeheten discretionaire bevoegdheid. We willen we dat wie hier komt goed wortelt, de taal leert en mee gaat draaien in de samenleving.

Die voorstellen zijn niet los van elkaar te zien. Na twintig jaar worstelen met asielbeleid is het nodig dat Nederland werk maakt van nieuw asielbeleid dat verstandig én barmhartig is.

Lees hier onze plannen voor het asielbeleid 2021 - 2025 (PDF)