Commission reinforces tools to ensure Europe's interests in international trade - EU monitor

EU monitor
Saturday, September 26, 2020
calendar

Commission reinforces tools to ensure Europe's interests in international trade

Source: European Commission (EC) i, published on Thursday, December 12 2019.

De Europese Commissie i heeft vandaag een voorstel gepresenteerd dat de Europese Unie in staat zal stellen om ondanks de verlamming van het multilaterale geschillenbeslechtingssysteem in de Wereldhandelsorganisatie i (WTO) haar handelsbelangen te beschermen. Om nog meer de nadruk te leggen op naleving en handhaving van de handelsovereenkomsten van de EU, heeft de Commissie vandaag de functie van Hoofd handhaving voor de handel ingesteld.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen i zei daarover: “Een sterker Europa in de wereld vergt een efficiënt leiderschap van de EU op het gebied van de wereldhandel en de nodige bevoegdheden om ervoor te zorgen dat de internationale handelsregels worden nageleefd. Daarom onderneem ik meteen bij het begin van mijn ambtstermijn actie om onze handelsinstrumenten te versterken. De voorstellen van vandaag maken het mogelijk onze belangen te verdedigen in deze bijzonder moeilijke tijden voor de internationale handel. Aangezien veel Europese banen op het spel staan, moet de EU de middelen hebben om ervoor te zorgen dat onze partners hun verbintenissen nakomen; dat is wat wij met dit voorstel beogen.”

Commissaris voor Handel Phil Hogan i zei: “Dit is een cruciaal moment voor het multilateralisme en het wereldhandelssysteem. Nu de Beroepsinstantie buiten spel staat, moeten we het doen zonder een afdwingbaar systeem van geschillenbeslechting dat een onafhankelijke garant was dat de regels van de WTO op onpartijdige wijze werden toegepast. Wij streven ernaar de WTO te hervormen en een goed functionerend WTO-systeem te herstellen, maar we kunnen het ons niet veroorloven weerloos te zijn als er geen mogelijkheid is om binnen de WTO tot een bevredigende oplossing te komen. De door ons voorgestelde wijzigingen zullen ons in staat stellen onze bedrijven, werknemers en consumenten te beschermen wanneer onze partners de regels niet naleven.”

Het voorstel van vandaag tot wijziging van de bestaande handhavingsverordening is een rechtstreekse reactie op het feit dat de werkzaamheden van de WTO-Beroepsinstantie sinds gisteren zijn geblokkeerd. De huidige verordening - de unierechtelijke grondslag voor de vaststelling van tegenmaatregelen in handelsgeschillen - vereist dat een geschil alle WTO-procedures (inclusief de beroepsfase) doorloopt voordat de Unie kan reageren. Door het ontbreken van een functionerende WTO-Beroepsinstantie kunnen WTO-leden hun verplichtingen ontlopen en zich aan een bindende uitspraak onttrekken door eenvoudigweg beroep tegen een panelverslag in te stellen.

Het voorstel van de Commissie zal de EU in staat stellen zelfs te reageren als de WTO geen definitieve uitspraak doet in beroep omdat het andere WTO-lid de geschilprocedure blokkeert door beroep in te stellen in het ijle.

Dit nieuwe mechanisme zal ook van toepassing zijn op de bepalingen inzake geschillenbeslechting in de regionale of bilaterale handelsovereenkomsten waarbij de EU partij is. De EU moet vastberaden kunnen optreden als handelspartners de doeltreffende beslechting van geschillen in de weg staan, bijvoorbeeld door de instelling van een panel te blokkeren.

Overeenkomstig de politieke beleidslijnen van voorzitter Von der Leyen versterkt de Commissie de instrumenten van de Unie teneinde zich toe te spitsen op de naleving en handhaving van de handelsovereenkomsten van de EU, en heeft zij de functie van Hoofd handhaving voor de handel ingesteld, die begin 2020 zal worden benoemd.

Het waarborgen van de naleving van de verbintenissen die met andere handelspartners zijn overeengekomen, is een belangrijke prioriteit van de Commissie-Von der Leyen. De EU zal daarom meer de nadruk leggen op de handhaving van de verbintenissen van haar partners in multilaterale, regionale en bilaterale handelsovereenkomsten. De Unie zal daarbij gebruikmaken van een reeks instrumenten. Het voorstel van vandaag moet nu in een normale wetgevingsprocedure worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-lidstaten in de Raad.

Meer informatie

Memo

V&A

Infografiek

Verklaring van commissaris Hogan over de WTO-Beroepsinstantie

Voorstel van de EU inzake de hervorming van de WTO en van het systeem voor geschillenbeslechting

EU-interimregelingen met Noorwegen en Canada

Politieke beleidslijnen van de Commissie 2019

Opdrachtbrief van commissaris Hogan