Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS - Problematiek rondom stikstof en PFAS

Deze voorhang is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS.

1.

Kerngegevens

Officiƫle titel Problematiek rondom stikstof en PFAS; Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS
Document date 13-11-2019
Publication date 14-11-2019
Nummer KST353343
Reference 35334, nr. 3
Commission(s)
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

35 334

Problematiek rondom stikstof en PFAS

Nr. 3

Ontvangen ter Griffie op 13 november 2019.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 11 december 2019.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 12 december 2019.

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2019

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband de versnelling van de totstandkomingspro-cedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS1. Het ontwerpbesluit heeft tot doel gemeenten in staat te stellen om de knelpunten die zich momenteel voordoen bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie tijdelijk sneller op te lossen. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting2.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure van artikel 92, eerste lid, van de Wet bodembescherming en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Het is van groot maatschappelijk belang om op korte termijn duidelijkheid te geven over de verantwoorde ruimte om grond toe te kunnen passen. Ik heb de voorbije weken gemerkt dat daarom de urgentie bij uw Kamer sterk leeft om de inzet van de beschikbare instrumenten te versnellen. Ik deel die wens en vraag u daarom met spoed kennis te nemen van dit ontwerpbesluit en het bij voorkeur te betrekken bij het plenair debat Stikstof en PFAS dat donderdag 14 november in uw Kamer geagendeerd staat (Handelingen II 2019/20, nr. 24, debat over een snelle oplossing van de stikstof- en PFASproblematiek).

In parallel heb ik een vergelijkbare brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister voor Milieu en Wonen,

  • S. 
    van Veldhoven-van der Meer

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-35334-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 334, nr. 3


3.

Attachments

 
 
 

4.

More information

 

5.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.