Nader gewijzigd amendement Dik-Faber tvv nr. 18 over regionale spreiding en verscheidenheid in de vertegenwoordiging - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Dit nader gewijzigd amendement i is onder nr. 24 toegevoegd aan wetsvoorstel 34971 - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber tvv nr. 18 over regionale spreiding en verscheidenheid in de vertegenwoordiging
Document date 04-10-2019
Publication date 04-10-2019
Nummer KST3497124
Reference 34971, nr. 24
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

34 971

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Nr. 24

NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18

Ontvangen 4 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 28b, tweede lid, onderdeel a, na «leeftijd» ingevoegd «, woonplaats», en wordt na «verzekerden» ingevoegd «en dat de samenstelling aansluit bij de verscheidenheid van de verzekerden».

Toelichting

Indiener is van mening dat de vertegenwoordiging een juiste afspiegeling dient te vormen van de verzekerdenpopulatie van de betrokken zorgverzekeraar(s). In het wetsvoorstel worden nu alleen leeftijd en opleiding als kenmerken genoemd. Tegelijkertijd geeft de regering in de nota naar aanleiding van het verslag aan dat de regionale organisatie van de zorg en de diversiteit van de te contracteren zorg belangrijke thema's zijn waar verzekerden relevante input kunnen leveren. Het is volgens indiener dan wel belangrijk dat er bij de samenstelling van de vertegenwoordiging ook gekeken wordt naar de woonplaats (regionale spreiding) van de verzekerden en wordt gestreefd naar voldoende verscheidenheid in de samenstelling van de vertegenwoordiging (bijvoorbeeld een goede verhouding tussen mensen met veel en weinig ervaring met zorg, en tussen vrouwen en mannen). Daartoe strekt dit amendement. Hiermee is niet bedoeld dat zorgverzekeraars kandidaat vertegenwoordigingsleden verplichten om bijzondere persoonsgegevens in het kader van de AVG verstrekken.

Dik-Faber

kst-34971-24 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 34 971, nr. 24


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.