Motie Baudet over zo snel mogelijk gedetailleerd de totale jaarlijkse kosten van massale immigratie inzichtelijk maken - Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Deze motie i is onder nr. 72 toegevoegd aan dossier 35300 - Miljoenennota 2020.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Baudet over zo snel mogelijk gedetailleerd de totale jaarlijkse kosten van massale immigratie inzichtelijk maken
Document date 03-10-2019
Publication date 04-10-2019
Nummer KST3530072
Reference 35300, nr. 72
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

35 300

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

Nr. 72

MOTIE VAN HET LID BAUDET

Voorgesteld 3 oktober 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de totale jaarlijkse kosten van de massale immigratie voor Nederland niet eenduidig uit de begroting te herleiden zijn, doordat zij achter tal van verschillende posten verscholen liggen en in allerlei verschillende maatschappelijke kosten tot uitdrukking komen;

overwegende dat het onverantwoord is om alsmaar door te gaan met grootschalig immigratiebeleid zonder te weten hoeveel dit Nederland nu precies kost;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk gedetailleerd inzichtelijk te maken wat de totale jaarlijkse kosten zijn van massale immigratie, in elk geval uit niet-westerse landen, naar Nederland en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet

kst-35300-72 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300, nr. 72


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.