Motie Kuiken c.s. over een kleinschalige voorziening in elke regio - Jeugdcriminaliteit

Deze motie i is onder nr. 66 toegevoegd aan dossier 28741 - Jeugdcriminaliteit.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jeugdcriminaliteit; Motie; Motie van het lid Kuiken c.s. over een kleinschalige voorziening in elke regio
Document date 03-10-2019
Publication date 04-10-2019
Nummer KST2874166
Reference 28741, nr. 66
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

28 741

Jeugdcriminaliteit

Nr. 66

MOTIE VAN HET LID KUIKEN C.S.

Voorgesteld 3 oktober 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering zich heeft voorgenomen om in de regio Noord en in de regio Zuid ieder één kleinschalige voorziening op te richten;

van mening dat voor een goed functionerend regionaal aanbod voor delinquente jeugdigen ofwel een jji dan wel een kleinschalige voorziening met een deugdelijke inbreng van expertise en passende methodiek nodig is;

van mening dat met de huidige contouren en onzekerheden het tijdpad met betrekking tot het opzetten van kleinschalige voorzieningen in de regio risicovol is voor de ontwikkeling van een goede regionale jeugdfo-rensische aanpak;

verzoekt de regering, ervoor te gaan zorgen dat er in de regio's waar geen jji/kleinschalige voorziening voor jongeren komt per regio wel een kleinschalige voorziening neergezet wordt die de gewenste functie kan vervullen in het jeugdforensisch veld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken Van Nispen Van den Berge

kst-28741-66 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 28 741, nr. 66


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.