Motie Van der Graaf/Raemakers over de begeleiding van jeugddelinquenten na het verlaten van de jeugdinrichting - Jeugdcriminaliteit

Deze motie i is onder nr. 69 toegevoegd aan dossier 28741 - Jeugdcriminaliteit.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jeugdcriminaliteit; Motie; Motie van de leden Van der Graaf en Raemakers over de begeleiding van jeugddelinquenten na het verlaten van de jeugdinrichting
Document date 03-10-2019
Publication date 04-10-2019
Nummer KST2874169
Reference 28741, nr. 69
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

28 741

Jeugdcriminaliteit

Nr. 69

MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN RAEMAKERS

Voorgesteld 3 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van het WODC blijkt dat er de afgelopen jaren een stijging van recidive van jeugdige daders plaatsvond naar 38% binnen twee jaar;

overwegende dat bij re-integratie goede begeleiding van belang is en dat het van toegevoegde waarde is wanneer die re-integratie ook na het verlaten van de jji wordt voortgezet;

verzoekt de regering, in de begeleiding van jongeren met jeugddetentie dan wel met een PIJ-maatregel in te zetten op begeleiding die voortgezet wordt in het kader van re-integratie, nadat de jongere de jji heeft verlaten en op de uitwerking terug te komen in de eerstvolgende voortgangsrapportage,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf Raemakers

kst-28741-69 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 28 741, nr. 69


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.