Nader gewijzigd amendement Hijink ter vervanging van nr. 12 over instemmingsrecht van de vertegenwoordiging - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Dit nader gewijzigd amendement i is onder nr. 23 toegevoegd aan wetsvoorstel 34971 - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 12 over instemmingsrecht van de vertegenwoordiging
Document date 03-10-2019
Publication date 03-10-2019
Nummer KST3497123
Reference 34971, nr. 23
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

34 971

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Nr. 23

NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 3 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt na «bedoelde regeling en» ingevoegd «, het beleid ter zake van de onderwerpen, genoemd in artikel 28d, eerste lid, alsmede».

II

In artikel I, onderdeel B, wordt in de aanhef «drie artikelen» vervangen door «vier artikelen» en wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 28d

 • 1. 
  De zorgverzekeraar behoeft de instemming van de vertegenwoordiging, bedoeld in artikel 28, tweede lid, voor de vaststelling of wijziging van het beleid betreffende:
 • a. 
  de zorginkoop;
 • b. 
  de klantcommunicatie;
 • c. 
  de hoogte van het vrijwillig eigen risico;
 • d. 
  de inzet van niet wettelijk verplichte reserves;
 • e. 
  de uitkering van winst;
 • f. 
  de samenstelling van het bestuur;
 • g. 
  de hoogte van het salaris van de bestuurders.
 • 2. 
  Het eerste lid is niet van toepassing indien het onthouden van de instemming door de vertegenwoordiging onredelijk is.
 • 3. 
  Indien het advies, bedoeld in artikel 28c, wordt overgenomen kan de vertegenwoordiging bepalen dat instemming niet nodig is ten aanzien van de onderdelen van het beleid waarop dat advies betrekking heeft.

kst-34971-23 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 115 «en 28c» vervangen door «28c en 28d».

IV

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 125 «28c» vervangen door «28d».

V

In artikel II, onderdeel A, wordt «en artikel 28c, eerste, tweede, vijfde en zesde lid» vervangen door «28c, eerste, tweede, vijfde en zesde lid, en 28d, eerste en tweede lid».

VI

In artikel III wordt «28d» vervangen door «28e» en wordt «drie» vervangen door «vier».

VII

In artikel IV wordt «28d» vervangen door «28e».

VIII

In artikel V, onderdeel A, wordt «28d» vervangen door «28e».

IX

In artikel V, onderdeel B, wordt «28d» vervangen door «28e».

Toelichting

Met dit amendement beoogt de indiener de invloed van verzekerden te vergroten door de door de zorgverzekeraar in te stellen vertegenwoordiging instemmingsrecht te verlenen op het gebied van zorginkoop, klantcommunicatie, de hoogte van het vrijwillig eigen risico, de inzet van reserves, de winstuitkering door de zorgverzekeraar, de samenstelling van het bestuur en de hoogte van salarissen van de bestuurders. Indiener is van mening dat hierdoor de invloed van verzekerden versterkt wordt en zorgverzekeraars eerder bijgestuurd kunnen worden wanneer het belang van de verzekerde uit het oog dreigt te raken.

Hijink

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 34 971, nr. 23 2


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.