Motie Van der Staaij/Ploumen over tegengaan van een verdere stapeling van zorgkosten - Langdurige zorg

Deze motie i is onder nr. 261 toegevoegd aan dossier 34104 - Langdurige zorg.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Langdurige zorg; Motie; Motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over tegengaan van een verdere stapeling van zorgkosten
Document date 02-10-2019
Publication date 03-10-2019
Nummer KST34104261
Reference 34104, nr. 261
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

34 104

Langdurige zorg

Nr. 261

MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN PLOUMEN

Voorgesteld 2 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering diverse maatregelen neemt om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan;

overwegende dat het belangrijk is om niet alleen oog te hebben voor de stapeling van zorgkosten per persoon, maar ook voor de stapeling van kosten per huishouden;

verzoekt de regering, om aan de hand van enkele concrete casussen te onderzoeken in hoeverre - op een eenvoudige en doeltreffende wijze -een stapeling van zorgkosten op huishoudenniveau verder kan worden tegengegaan, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij Ploumen

kst-34104-261 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 34 104, nr. 261


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.