Motie Sjoerdsma/Van Helvert over een effectief internationaal aanbestedingsinstrument - China

Deze motie i is onder nr. 15 toegevoegd aan dossier 35207 - China.

1.

Kerngegevens

Officiële titel China; Motie; Motie van de leden Sjoerdsma en Van Helvert over een effectief internationaal aanbestedingsinstrument
Document date 30-09-2019
Publication date 30-09-2019
Nummer KST3520715
Reference 35207, nr. 15
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 207

China

Nr. 15

MOTIE VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN VAN HELVERT

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 30 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat beperkingen op de Chinese markt, staatssteun en gedwongen technologieoverdracht een evenwichtige handelsrelatie tussen de EU en China in de weg staan;

overwegende dat er een gelijk speelveld en wederkerigheid moeten zijn tussen de Europese Unie en China op het gebied van handel, overheidsaanbesteding en investeringen;

constaterende dat er op dit moment over een investeringsakkoord wordt onderhandeld tussen de Europese Unie en China;

constaterende dat er binnen de Europese Unie onderhandelingen ophanden zijn over een International Procurement Instrument;

verzoekt de regering, om in Europees verband te bepleiten dat er een effectief internationaal aanbestedingsinstrument komt, dat zo nodig uitsluiting van bedrijven uit derde landen mogelijk maakt zolang er geen wederkerigheid bestaat voor Europese bedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma Van Helvert

kst-35207-15 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 207, nr. 15


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.