Schone mobiliteit: Commissie doet voorstel voor emissietests voor auto's onder reële rijomstandigheden - EU monitor

EU monitor
Tuesday, June 2, 2020
calendar

Schone mobiliteit: Commissie doet voorstel voor emissietests voor auto's onder reële rijomstandigheden

Source: European Commission (EC) i, published on Friday, June 14 2019.

Naar aanleiding van een uitspraak van het Gerecht heeft de Commissie vandaag voorgesteld om bepaalde aspecten van het testen van emissies onder reële rijomstandigheden (Real Driving Emissions testing, RDE) opnieuw in nog aan het Europees Parlement en de Raad voor te leggen wetgeving op te nemen.

De Europese Commissie is erg actief in het bevorderen van de luchtkwaliteit, het bestrijden van klimaatverandering en het ondersteunen van een omschakeling naar schone mobiliteit. Zo kwamen er nieuwe en betrouwbaardere emissietests onder reële rijomstandigheden en een verbeterde laboratoriumtest. Deze inspanningen werpen reeds vruchten af. Nieuwe typen dieselvoertuigen die zowel in het laboratorium als op de weg onder reële omstandigheden zijn getest en sinds september 2017 op de markt zijn gebracht, stoten beduidend minder uit dan oudere typen dieselvoertuigen.

In december 2018 heeft het Gerecht een aantal bepalingen van de EU-wetgeving inzake het testen van emissies onder reële rijomstandigheden nietig verklaard. Het Gerecht oordeelde dat zogeheten "conformiteitsfactoren" niet via de comitéprocedure maar via de gewone wetgevingsprocedure hadden moeten worden vastgesteld. De nietigverklaring is gedeeltelijk van aard en heeft geen gevolgen voor de RDE-testprocedure, die van kracht blijft en nog steeds bij de typegoedkeuring moet worden uitgevoerd.

Het Gerecht heeft de gevolgen van de gedeeltelijke nietigverklaring uitgesteld tot februari 2020 om de Commissie tijd te geven om het arrest uit te voeren. Om juridische onzekerheid te vermijden in verband met de typegoedkeuringen die sedert september 2017 - toen de RDE-testprocedure verplicht werd - zijn afgeleverd, stelt de Commissie vandaag voor dezelfde conformiteitsfactoren opnieuw in de wettekst op te nemen. De Commissie dient het wetgevingsvoorstel in via de gewone wetgevingsprocedure, zoals vereist door het Gerecht. Op die manier zorgt de Commissie voor de nodige rechtszekerheid voor de nationale instanties, het bedrijfsleven en de consumenten.

Zodra de verordening is vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, is zij rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten en zij treedt drie dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking.

Achtergrond

Het juridische kader voor RDE is ontwikkeld volgens de comitéprocedure, waarbij de Commissie een voorstel doet aan nationale deskundigen, die het voorstel kunnen wijzigen alvorens erover te stemmen. De tekst wordt vervolgens aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegd, die het voorstel kunnen goedkeuren of afwijzen. Deze procedure is gevolgd voor de vaststelling van de RDE-handeling 2 (Verordening (EU) 2016/646), waarbij het compromis dat op 28 oktober 2015 tussen de deskundigen van de lidstaten werd bereikt vervolgens door het Europees Parlement en de Raad is bekrachtigd.

In december 2018 heeft het Gerecht een aantal bepalingen van de RDE-handeling 2, namelijk de bepalingen over de zogeheten "conformiteitsfactoren", nietig verklaard. Conformiteitsfactoren bepalen de toegestane discrepantie tussen de wettelijke emissiegrens die onder laboratoriumomstandigheden wordt getest en de waarden van de RDE-procedure, waarbij de auto door een echte bestuurder op een echte weg wordt bestuurd. Het is daarbij de bedoeling deze discrepantie stelselmatig te doen slinken.

Het Gerecht heeft in zijn arrest de technische noodzaak van de conformiteitsfactoren niet in vraag gesteld, maar geoordeeld dat de Commissie haar uitvoeringsbevoegdheden te buiten is gegaan door de RDE-conformiteitsfactoren niet via de medebeslissingsprocedure (= de gewone wetgevingsprocedure) maar via de comitéprocedure vast te stellen. De Commissie heeft in februari 2019 beroep aangetekend tegen het arrest van het Gerecht omdat zij het niet eens is met de juridische beoordeling van het Gerecht dat de Commissie haar uitvoeringsbevoegdheden te buiten is gegaan.

Meer informatie

IP/19/2837

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail