Voorstel van Rijkswet - Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34158 (R2048) - Initiatiefvoorstel Informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van Rijkswet - Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen
Document date 20-02-2015
Publication date 02-05-2018
Reference 34158 R2048, nr. 2
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2014-2015

34 158 (R 2048) Voorstel van rijkswet van het lid Taverne tot

wijziging van de rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen

Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de parlementaire betrokkenheid bij internationaal recht de rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen te wijzigen om de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van een verdrag uit te sluiten bij verdragen met een ieder verbindende bepalingen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. 
    Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: In het voorstel van wet tot goedkeuring van een zodanig verdrag wordt tot uitdrukking gebracht dat de goedkeuring wordt verleend met inachtneming van het bepaalde in artikel 91, derde lid, van de Grondwet.
  • 2. 
    Het tweede lid komt te luiden:
  • 2. 
    Indien een verdrag bepalingen bevat die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden als bedoeld in artikel 93 van de Grondwet, wordt dit verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring onderworpen.

kst-34158-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2015

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 158 (R 2048), nr. 2

1

B

In artikel 7, aanhef, wordt «of» vervangen door een komma en wordt na «tot zodanig afwijken noodzaken» ingevoegd: of naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden als bedoeld in artikel 93 van de Grondwet.

ARTIKEL II

Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, het Publicatieblad van Curacao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 158 (R 2048), nr. 2

2


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.