Voorstel van wet - Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33990 - Uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet - Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)
Document date 17-07-2014
Publication date 02-05-2018
Reference 33990, nr. 2
External link original article

2.

Text

uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Voorstel van wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van OranjeNassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Kieswet te wijzigen;;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte wordt als volgt gewijzigd:

A.

Paragraaf 2a vervalt.

B.

Paragraaf 3 komt te luiden:

§ 3. Goederen en diensten

Artikel 5b

 • 1. 
  Onderscheid is verboden bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot goederen of diensten en bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten ter zake, alsmede bij het geven van loopbaanoriëntatie en advies of voorlichting over school- of beroepskeuze, indien dit geschiedt:
 • a. 
  in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • b. 
  door de openbare dienst;
 • c. 
  door instellingen die werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting, welzijn, gezondheidszorg, cultuur of onderwijs of
 • d. 
  door natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, voor zover het aanbod in het openbaar geschiedt.
 • 2. 
  Het eerste lid is niet van toepassing op terreinen bestreken door de paragrafen 3a en 4.

ARTIKEL II

In artikel J 4, tweede lid, van de Kieswet wordt “tenminste 25%” vervangen door: zo veel mogelijk, maar ten minste 25%,.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.