Plenary sitting European Parliament, Strasbourg - EU monitor

EU monitor
Wednesday, September 23, 2020
calendar

Plenary sitting European Parliament, Strasbourg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
date September 11, 2018 09:00
city Strasbourg, France
location Louise Weiss building (LOW) i Show location
room Plenary
attending (Kinga) Gál i, V. (Viktor) Orbán i, (Tamás) Deutsch i, N. (Neven) Mimica i et al.
organisation European Parliament (EP) i

09:00 - 11:30   Debatten      

 

11

   

point

Debat met de premier van Griekenland, Alexis Tsipras, over de toekomst van Europa

[2018/2730(RSP)]

12:00 - 12:30   Plechtige vergadering      

 

92

   

point

Toespraak van Michel Aoun, president van de Libanese Republiek

12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

20

 

***I

vote

De gelijkwaardigheid van veldkeuringen

Verslag:  Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Brazilië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad van groenvoedergewassen en gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Brazilië voortgebrachte zaaizaden van groenvoedergewassen en zaaigranen, alsook wat betreft de gelijkwaardigheid van in Moldavië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen, gewassen voor de teelt van groentezaad en gewassen voor de teelt van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en de gelijkwaardigheid van in Moldavië voortgebrachte zaaigranen, groentezaden en zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen

[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

30

 

*

vote

Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen

Verslag:  Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de special regeling voor kleine ondernemingen

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

87

 

*

vote

Uitvoeringsbesluit betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stoffen cyclopropylfentanyl en methoxyacetylfentanyl aan controlemaatregelen

Verslag:  Branislav Škripek (A8-0271/2018)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stoffen N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]cyclopropaancarboxamide (cyclopropylfentanyl) en 2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]acetamide (methoxyacetylfentanyl) aan controlemaatregelen

[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

80

   

vote

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen

Verslag:  Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen

[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]

Begrotingscommissie

81

   

vote

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2018: beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen

Verslag:  Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen

[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]

Begrotingscommissie

35

   

vote

De impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland

Verslag:  Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Verslag over de impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland

[2017/2225(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

29

   

vote

Specifieke maatregelen voor Griekenland

Verslag:  Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Verslag over de tenuitvoerlegging van specifieke maatregelen voor Griekenland uit hoofde van Verordening 2015/1839

[2018/2038(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

56

   

vote

Trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan

Verslag:  Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Verslag over trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan

[2017/2277(INI)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

33

   

vote

Betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten

Verslag:  Brian Hayes (A8-0263/2018)

Verslag over betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten

[2017/2253(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

46

   

vote

Het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU

Verslag:  Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Verslag over het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU

[2018/2054(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

14

Deadline

***I

vote

Europees Solidariteitskorps

Verslag:  Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Commissie cultuur en onderwijs

51

Deadline

***I

vote

Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling

Verslag:  Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

31

Deadline

*

vote

Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma

Verslag:  Rebecca Harms (A8-0258/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2019-2020) ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

47

Deadline

 

vote

Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU

Verslag:  Pina Picierno (A8-0265/2018)

Verslag over maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU

[2018/2055(INI)]

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

37

Deadline

 

vote

Taalgelijkheid in het digitale tijdperk

Verslag:  Jill Evans (A8-0228/2018)

Verslag over taalgelijkheid in het digitale tijdperk

[2018/2028(INI)]

Commissie cultuur en onderwijs

23

Deadline

 

vote

Transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen

Verslag:  Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Verslag over transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen

[2018/2003(INI)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

15:00 - 24:00   Debatten      

 

19

Deadline

 

point

De situatie in Hongarije

Verslag:  Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Verslag over een voorstel houdende een verzoek aan de Raad om overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie te constateren dat er een duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust

[2017/2131(INL)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

88

Deadline

***I

point

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Verslag:  Axel Voss (A8-0245/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Commissie juridische zaken

86

Deadline

 

point

Autonome wapensystemen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2018/2752(RSP)]

34

Deadline

 

point

Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS

Verslag:  Elmar Brok (A8-0251/2018)

Verslag over de stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS

[2017/2271(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

98

   

point

De noodsituatie in Libië en het Middellandse- Zeegebied

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2018/2846(RSP)]

100

Deadline

 

point

Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2018/2849(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

28

Deadline

 

point

Stand van de betrekkingen tussen de EU en China

Verslag:  Bas Belder (A8-0252/2018)

Verslag over de stand van de betrekkingen tussen de EU en China

[2017/2274(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

52

Deadline

***I

point

Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten

Verslag:  Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Verslag over het voorstel een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

53

Deadline

***I

point

Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

Verslag:  Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken


1.

European Parliament (EP)

The European Parliament is the EU's law-making body. It is directly elected by EU voters every 5 years.

What does the Parliament do?

The Parliament has 3 main roles:

Legislative

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...