Kamervragen over nazorg na opname in gesloten jeugdzorg

Source: V.A. (Vera) Bergkamp i, published on Monday, January 20 2014, 2:12.

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat nazorg ontbreekt na opname in de gesloten jeugdzorg (ingezonden 18 januari 2013)

 • Hebt u kennisgenomen van het bericht dat nazorg ontbreekt na opname in gesloten jeugdzorg? 1)
 • Wat vindt u van de uitspraak van de directeur van Transferium dat hij soms zijn hart vasthoudt op het moment dat jeugdigen de instelling verlaten?
 • Herkent u de cijfers van de Universiteit Leiden, zoals gepresenteerd in de uitzending van Argos, dat 90% van de meisjes 5 jaar nadat ze uit een geslotenjeugdzorginstelling werden ontslagen slecht functioneert, de helft niet beschikt over een baan of naar school gaat en een derde inmiddels zelf kinderen heeft, waarvan een kwart door jeugdzorg uit huis is geplaatst? Zo nee, waarom niet?
 • In hoeverre is de aanpak verbeterd sinds de invoering van Jeugdzorg-Plus? Wordt er nu meer en langer gedaan aan nazorg?
 • Is uw verwachting dat de resultaten en effectiviteit van Jeugdzorg-Plus beter zullen zijn in vergelijking met de vroegere justitiële instellingen waar het in Argos genoemde onderzoek op is gericht? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Hoe gaat u dit meten?
 • Bent u bereid om de jeugdigen die nu in een Jeugdzorg-Plus-instelling verblijven te blijven volgen en longitudinaal te onderzoeken om te kijken hoe het hen op langere termijn vergaat?
 • Wat verwacht u in het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg van de gemeenten op dit punt? Hoe blijft u ook na 2015 de kwaliteit van de gesloten jeugdzorg toetsen en ook de effectiviteit van de jeugdzorg jaren daarna?
 • Wat vindt u van het feit dat Ierland in 2013 heeft besloten een recht op nazorgplan in te voeren voor kinderen in jeugdzorg? Zou dat ook voor Nederland een goed idee zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, overweegt u om dit in te voeren en op welke wijze?
 • Bent u van mening dat het huidige wettelijk kader belemmeringen opwerpt voor een goede nazorg, in het bijzonder wanneer de jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Vormen de uitkomsten van het onderzoek voor u aanleiding om de huidige wet- en regelgeving aan te passen?
 • 1) 
  Argos, Radio 1, 18 januari 2014