Trojka Ierland, Litouwen, Griekenland

Source: Europa Nu.

De drie achtereenvolgende EU-voorzitterschappen i Ierland, Litouwen en Griekenland werkten van januari 2013 tot en met juni 2014 samen als Trojka i. Ze hadden een gezamenlijk beleidsprogramma opgesteld waar zij als voorzittende landen de afgelopen 1,5 jaar aan hebben gewerkt.

Ierland was voorzitter van 1 januari t/m 30 juni 2013, Litouwen van 1 juli t/m 31 december 2013 en Griekenland van 1 januari t/m 30 juni 2014.

1.

Gezamenlijke prioriteiten

Op 11 december 2012 werd het gezamenlijk beleidsprogramma gepresenteerd. Het hoofddoel van de landen was het versterken van de EU om de huidige economische, financiële en sociale uitdagingen het hoofd te bieden. Dit was onderverdeeld in de volgende prioriteiten:

 • Versterken van de Economische en Monetaire Unie (EMU) i door de implementatie van economisch-regulerende mechanismes en het Europees Semester i
 • Bevorderen van de Europese financiële stabiliteit, met name door middel van de bankenunie i
 • Het maken van afspraken voor het Meerjarig Financieel Kader i voor 2014-2020
 • Werken aan economische groei en werkgelegenheid door middel van het naleven van het Stabiliteits- en groeipact i
 • Het concurrentievermogen van de Europese industrie verstevigen, met de focus op Midden- en Kleinbedrijven
 • Het ontwikkelen en uitbreiden van de Digitale Vrije Markt en de nieuwe Digitale Agenda
 • Het bevorderen van vrije handel en handelpartnerschappen, vooral met de Verenigde Staten
 • Voortzetten van de agenda Uitbreiding van de Europese Unie
 • Het bevorderen van de interne markt door middel van resterende voorstellen uit 'Single Market Act' en voorstellen uit 'Single Market Act II'
 • Het behoud van de rol van de EU als leider op ontwikkelingssamenwerking en humanitaire zaken
 • De rol van de EU als leider op het gebied van zaken rondom klimaatverandering behouden
 • Ten slotte zal het jaar 2013 in het teken staan van de Europese burger

2.

Individuele accenten

Naast deze gezamenlijke beleidsdoelen hadden de afzonderlijke voorzitterschappen ook eigen thema's.

Ierland

Ierland wilde tijdens haar voorzitterschap de Europese meerjarenbegroting voor de periode 2014-2020 (min of meer) afronden. De Ieren wilden tevens meer werkgelegenheid creëren door middel van het Europees Semester, het Stabiliteits- en groeipact en andere economische stabiliteitsmechanismen. Daarnaast hebben zij zich ingezet om de bankenunie te realiseren, het functioneren van de interne markt te versterken, de rechten van werknemers (ook degenen die in een andere lidstaat werken dan waar ze vandaan komen) versterken en de bescherming van persoonsgegevens bevorderen.

In verband met 2013 als 'Europees Jaar van de Burger' legde Ierland de nadruk op het vrij verkeer van personen i binnen de EU. Verder zette het land zich in voor het behoud van de handhaving van vrede, democratie en eerbiediging van de mensenrechten in Europa en streefde het naar versterking van het humanitaire beleid. Speciale aandacht ging uit naar het aanpakken van de wereldwijde hongersnood en sterkere betrekkingen met de Verenigde Naties i, met het oog op crisisbeheersing en vredesoperaties.

Ten slotte wilde Ierland de handelsbetrekkingen met ontwikkelingslanden versterken en kansen creëren voor ondernemingen, wat uiteindelijk moest leiden tot meer groei en werkgelegenheid.

Litouwen

De eerste prioriteit van het Litouws voorzitterschap was het aanjagen van economische groei. Met name de aanpak van de jeugdwerkeloosheid i kreeg veel aandacht. Onder het Litouws voorzitterschap werden de door de Europese regeringsleiders i gemaakte afspraken verder uitgewerkt. Andere economische onderwerpen waar tijdens dit voorzitterschap voortgang werd geboekt, waren de aanpak van belastingparadijzen i, het verder uitwerken van de bankenunie i en het verder vastleggen van de instrumenten die begrotingsdiscipline onder de lidstaten i moeten afdwingen.

Litouwen hechtte ook veel waarde aan het Oostelijk partnerschap i. De grote top tussen de EU en de landen van het Oostelijk Partnerschap i werd echter overschaduwd door het afketsen van het vrijhandelsakkoord met Oekraïne i.

Griekenland

Griekenland stelde zich tijdens het voorzitterschap als doel het vertrouwen in de economie te herstellen en stabiliteit te creëren. Onder het Griekse voorzitterschap werd daarom in het bijzonder aandacht gegeven aan het bevorderen van economische groei en werkgelegenheid.

Tijdens het Griekse voorzitterschap vonden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Ook werd er op hoog politiek niveau veel energie gestoken in de verdeling van de diverse Europese topfuncties.

3.

Nieuw trojka

Op 1 juli 2014 heeft Italië i het voorzitterschap van Griekenland overgenomen. Op deze datum is ook het nieuwe trojka van start gegaan, bestaande uit Italië, Letland en Luxemburg.

4.

Meer informatie