Nederland en de Europese begrotingsafspraken

Source: Europa Nu.
Eurobiljetten

De lidstaten van de Europese Unie i hebben begrotingsafspraken gemaakt om te voorkomen dat hun overheidsfinanciën uit de hand lopen waardoor andere lidstaten bij moeten springen. Deze afspraken houden in dat de staatsschuld van lidstaten onder de zestig procent van het bruto binnenlands product (bbp i) moet blijven en dat het begrotingstekort niet boven de drie procent van het bbp mag uitkomen.

Door de eurocrisis bleek het extra moeilijk om aan deze normen te voldoen. Nederland - destijds fel voorstander van het streng naleven van de begrotingsregels - overschreed de Europese normen zelf ook. In 2010 schoot het begrotingstekort omhoog naar 5,3 procent en het bleef tot 2012 boven de norm van drie procent.

Het Nederlandse begrotingstekort over 2020 kwam uit op 3.7 procent. Dit bracht de totale overheidsschuld op 54,7 procent van het bbp. Daarmee is het Nederlandse begrotingstekort hoger dan de norm van 3 procent die in het Stabiliteits- en Groeipact i is vastgesteld. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden door de pandemie hoeven lidstaten zich pas in 2024 aan de begrotingsregels te houden, wat mogelijk nog verder wordt uitgesteld vanwege de economische effecten van de Russische invasie van Oekraïne. Helemaal de vrije hand krijgt Nederland niet. Eind 2022 toonde de Commissie zich kritisch op de brede steunpakketten en overige miljarden aan extra's die in het verschiet liggen; de tekorten lopen veel te snel op.

1.

Europese begrotingsafspraken in het kort

In 1997 spraken de Europese landen i de toetredingseisen voor de eurozone i af, het zogenaamde Stabiliteits- en Groeipact i. Op basis daarvan mag het begrotingstekort niet groter zijn dan drie procent van het bbp; de overheidsschuld moet lager zijn dan zestig procent van het bbp of in voldoende mate afnemen. Hierbij wordt rekening gehouden met het schuldverhogende effect van de deelname aan Europese crisismaatregelen.

De afspraken over begrotingsdiscipline werden vernieuwd en aangescherpt naar aanleiding van de schuldencrisis die in 2009 begon. Er werd een begrotingspact afgesloten waarin onder andere stond dat de begrotingsregels in de grondwetten van de lidstaten moesten worden opgenomen en dat overtreders van het pact konden rekenen op forse boetes. Nederland heeft zich sinds het uitbreken van deze crisis hard gemaakt voor sancties tegen landen die zich niet aan de begrotingsafspraken houden.

De Europese afspraken laten de nodige ruimte voor de lidstaten: die moeten hun tekorten terugdringen tot onder de drie procent, maar hoe ze dat doen bepalen ze zelf. De EU heeft wel een pakket aan verordeningen en richtlijnen uitgebracht waarin de nadruk wordt gelegd op structurele hervormingen die op lange termijn economische groei en werkgelegenheid bevorderen. De begrotingsplannen van de lidstaten worden daarop beoordeeld door middel van het Europees semester i. In dat kader maakt de Europese Commissie i ieder jaar in februari een analyse van de economieën van de EU-lidstaten. De procedure van het Europees semester heeft betrekking op de begroting van het volgende jaar.

Nederlandse inzet hervormen begrotingsafspraken

Begin 2022 gaf Nederland aan mogelijk iets losser naar de eisen voor het snel terugbrengen van een te hoge staatsschuld te willen kijken. Tegelijkertijd wil Nederland het toezicht op de begrotingsregels anders regelen. De Commissie en de Raad toetsen en beoordelen de plannen en een nieuwe onafhankelijke instelling moet toetsen of een lidstaat zich aan de afspraken houdt. Als dit niet het geval blijkt, zouden er automatisch sancties moeten volgen.

2.

Semester 2023

Nederland maakt te weinig gebruik van EU-fondsen om te investeren in vergroening en digitalisering van de economie, zo stelde de Europese Commissie in haar aanbevelingen in mei 2023. In het kader van de vergroening vindt de Commissie ook dat Nederland minder afhankelijk moet worden van fossiele brandstoffen en meer moet inzetten op de middelen en vaardigheden die nodig zijn voor de groene transitie. Ook in de landbouwsector moet verduurzaming ondersteund worden.

Daarnaast beveelt de Commissie aan de overheidssteun in de energiesector af te bouwen tegen het einde van 2023. De steun zou gericht moeten zijn op de mensen die het echt nodig hebben. De staat moet werken aan het terugdringen van de staatsschuld. Verder vindt de Commissie dat de overheid meer moet doen om de woningnood en werkloosheid aan te pakken door obstakels voor investeringen in de bouwsector weg te nemen en door flexibele of tijdelijke contracten niet aan te moedigen.

3.

Semester 2022

De Commissie prijst de kracht van de Nederlandse economie en het hoge niveau van digitalisering. Ook stelt de Commissie vast dat Nederland maatregelen heeft genomen om belastingontwijking tegen te gaan. Maar net als in 2021 maakt de Commissie zich zorgen over 'onevenwichtigheden' in de Nederlandse economie. De Commissie is vooral bezorgd over te hoge schulden van bedrijven en huishoudens, die mede zijn veroorzaakt door de hoge huizenprijzen. Ook maakt de Commissie zich zorgen over de toenemende personeelstekorten. Tot slot loopt Nederland achteraan in Europa als het gaat om het uitfaseren van fossiele brandstoffen.

Vanwege deze problemen adviseert de Commissie om aan de slag te gaan met de uitvoering van plannen om het pensioenstelsel te hervormen en te zorgen voor voldoende woningen. Verder adviseert de Commissie de deeltijdeconomie te verkleinen en daartoe het gebruik van tijdelijke en flexibele contracten terug te dringen. Tot slot adviseert de Commissie om de inzet van hernieuwbare energie te bevorderen door meer in duurzame transport en landbouw te investeren.

4.

Semester 2021

Voor Nederland maakt de Commissie zich zorgen over de huizenmarkt en daarmee gepaarde schulden voor huishoudens, en over het structureel overschot op de handelsbalans. Volgens het Voorjaarspakket van het Europees Semester 2021 krimpt het Nederlands bbp met 3,7 procent. In 2021 is de verwachting dat de reële economische groei weer oppakt en uitkomt op 2,3 procent. Vanwege de coronapandemie zijn deze inschattingen heel onzeker.

Vanwege het te hoge begrotingstekort houdt het dagelijks bestuur van de EU Nederland extra in de gaten. De Europese Commissie maakt zich zorgen over enkele 'onevenwichtigheden.' Zo is de schuldenlast van burgers, mede door de hoge huizenprijzen, volgens de Commissie te hoog en blijft deze waarschijnlijk stijgen. Ook is het overschot op de Nederlandse handelsbalans, wat betekent dat Nederland meer exporteert dan importeert, volgens de Commissie aan de hoge kant.

5.

Semester 2020

Met een begrotingsoverschot en een dalende staatsschuld is de Commissie tevreden over Nederland. Toch was er ook een kritisch noot. Nederland zou meer moeten uitgeven dan ze deed volgens de Commissie, zeker gezien de fiscale ruimte die er is. Ook had Nederland slechts beperkte vooruitgang geboekt op alle landenspecifieke aanbevelingen die de Commissie voor 2019 had gedaan.

Aansluitend op de adviezen van de Commissie aangaande de coronacrisis beval de Commissie aan dat Nederland alle noodzakelijke maatregelen dient te nemen om het virus in te dammen en de economie te kunnen herstellen. Ook Nederland moet meer investeren in de gezondheidssector door het tekort aan werknemers in de zorg weg te werken en in te zetten op relevante elektronische hulpmiddelen voor de volksgezondheid. Ook moet Nederland sociale bescherming bieden voor zzp'ers.

Daarnaast moet Nederland meer investeren in de duurzame en digitale transitie. Tot slot werd Nederland gewaarschuwd om witwaspraktijken aan te pakken en effectief de Europese antiwitwaswetgeving te handhaven. Daarnaast moet Nederland stoppen met belastingontwijking mogelijk maken.

6.

Overzicht per jaar

Jaar

algemeen beeld

staatsschuld

60%*

begrotingstekort

+/- 3%**

aanbevelingen

2023

Positief

 • beperkte verbeteringen wegnemen obstakels voor investeringen

Negatief

 • macro-economische onevenwichtigheden
 • hoge schulden huishoudens
 • aanhoudende druk op huizenmarkt
   
 • meer gebruik maken van EU-fondsen voor investeringen in vergroening en digitalisering economie
 • minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen
 • overheidssteun energiesector afbouwen
 • terugdringen staatsschuld
 • investeringen in woningbouw vergemakkelijken
 • flexibele of tijdelijke contracten ontmoedigen

2022

Positief

 • kracht van Nederlandse economie
 • hoge niveau van digitalisering

Negatief

 • hoge schulden van bedrijven en huishoudens
 • hoge huizenprijzen
 • toenemende personeelstekorten
 • Nederland loopt achteraan in het uitfaseren van fossiele brandstoffen

51,0%

0%

 • deeltijdeconomie verkleinen
 • gebruik van tijdelijke en flexibele contracten terug te dringen
 • investeren in duurzame transport en landbouw

2021

Negatief

 • huizenmarkt en hoge huizenprijzen
 • Overschot op de handelsbalans
 • te veel schulden onder huishoudens en burgers

52,5%

-2.6%

 • beschermen werkgelegenheid en koopkracht huishoudens

2020

Negatief

 • verstoorde arbeidsmarkt
 • grote economische krimp
 • groot aantal faillissementen
 • Te veel schulden onder burgers
 • Teveel overschot op de handelsbalans

54,7%

-3,7%

 • beschermen werkgelegenheid en koopkracht huishoudens
 • rechtstreekse financiële compensatie sectoren
 • investeren in zorgstelsel
 • verbeteren positie flexwerkers en zzp
 • investeren in digitalisering

2019

Positief

 • herstellende arbeidsmarkt
 • economische groei biedt mogelijkheden voor hervormingen

Negatief

 • te veel schulden onder burgers
 • verstoorde huizenmarkt

48,5%

+1,8%

 • investeren in de private sector
 • meer aandacht nodig voor energie en klimaat
 • ontwikkeling particuliere huursector stimuleren
 • stabieler pensioenstelsel nodig dat eerlijker is voor jongeren
 • besteedbaar inkomen van burgers verhogen
 • schijnzelfstandigheid aanpakken en meer sociale bescherming van zelfstandigen

2018

Positief

 • economie groeit
 • werkloosheid daalt

Negatief

 • hoge particuliere schulden
 • brexit kan de economische groei schaden
 

52,4%

+1,5%

 • investeren in onderzoek, onderwijs en innovatie
 • hypotheekrenteaftrek afbouwen
 • groei van het aantal zzp'ers afremmen
 • investeren in duurzaamheid

2017

Positief

 • werkloosheid daalt sterk
 • inflatie neemt toe
 • particuliere consumptie en investeringen nemen toe
 • herstel huizenmarkt

Negatief

 • mogelijk negatief effect Brexit op export
 • lage inkomsten directe buitenlandse investeringen Nederlandse multinationals
 

57%

+1,4%

 • het sterk groeiende aantal zzp'ers tegengaan
 • meer investeren in onderzoek, onderwijs en innovatie
 • meer investeren in duurzaamheid
 • de hypotheekrenteaftrek afschaffen

2016

Positief

 • verwachte toename consumptie
 • verwachte lichte toename werkgelegenheid

Negatief

 • verwachte daling van investeringen
 • verwachte daling van overheidsinkomsten

61,9%

+0,1%

 • meer investeren in onderzoek en ontwikkeling
 • meer sociale bescherming voor zzp'ers
 • belemmeringen wegnemen bij de doorstroom naar vast werk
 • pensioenstelsel transparanter en schokbestendiger maken
 • beperking hypotheekrenteaftrek
 

2015

Positief

 • verwachte groei van de economie in 2015 en 2016
 • de werkgelegenheid trekt aan

Negatief

 • gevaar van de crises in Irak en Oekraïne voor de economie

64,6%

-1,9%

 • private investeringen in onderzoek en ontwikkeling meer stimuleren
 • versnellen van beperking hypotheekrenteaftrek
 • prijzen sociale huurwoningen beter laten aansluiten op inkomens doelgroep
 • minder pensioenpremie voor werknemers in eerste jaren van hun loopbaan

2014

Negatief

 • hoge schulden huishoudens
 • hoge overheidsschuld
 • lage binnenlandse private investeringen

67,9%

-2,3%

 • versterken van de begrotingsstrategie
 • versnellen van beperking hypotheekrenteaftrek
 • prijzen sociale huurwoningen beter laten aansluiten op inkomens doelgroep
 • hervormen van stelsel waarmee werknemers pensioenrechten opbouwen gedurende hun loopbaan
 • stimuleren van de arbeidsparticipatie

*Schatting van de staatsschuld als percentage van het bbp.

**Schatting van het begrotingstekort als percentage van het bbp.

7.

Economische indicatoren

Indicator

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Begrotingstekort/-overschot overheid

-

-

-

-

-

-5,3%

-4,4%

-3,9%

-3,0%

-2,3%

-1,9%

0,1%

1,4%

1,5%

1,8%

-3,7%

-2,6%

Hoogte staatsschuld als % van BNP

49,8%

45,2%

43,0%

54,7%

56,8%

59,3%

61,7%

66,2%

67,7%

67,9%

64,6%

61,9%

57,0%

52,4%

48,5%

54,7%

52,4%

Bron: Eurostat

 •  

8.

Meer informatie