Economische cijfers kabinet-Drees I (1948-1951)

Source: Parlement.com.

Nadat de economie in 1949 nog met 7,2% was gegroeid, liep in de daaropvolgende jaren de groei terug, mede onder invloed van de Korea-oorlog. In 1950 kwam de Wet op de Bedrijfsorganisatie tot stand, waardoor de Sociaal-Economische Raad (SER) i werd opgericht als tripartiet adviesorgaan van kroonleden, werkgevers- en werknemersorganisaties. De kabinetsperiode stond verder in het teken van de Indonesische onafhankelijkheid i, de Marshallhulp en het voorbereiden van Europese samenwerking.

1.

Industrialisatie, Marshallhulp en Europa

Minister Van den Brink i (Economische Zaken) zette zich in voor industrialisatie. Deze moest mede mogelijk worden gemaakt door het Europees Herstel Programma: vanaf 1948 kreeg West-Europa Amerikaanse steun voor de wederopbouw, de Marshallhulp.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marshall stelde als voorwaarde voor de hulp dat de landen in Europa gingen samenwerken. Dit zou in de volgende kabinetsperiode (van het kabinet-Drees II i) bijdragen aan de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) i.

Ook erkende Nederland in 1949 de onafhankelijkheid van Indonesië. Dit betekende dat Nederland in de daaropvolgende jaren in veel mindere mate de militaire inspanningen hoefde te bekostigen om een groot koloniaal rijk in stand te houden.

2.

WW en verplichte pensioendeelname

Minister Joekes i (Sociale Zaken) bracht in 1949 de Werkloosheidswet en de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds tot stand. Beide wetsvoorstellen waren onder het vorige kabinet ingediend door minister Drees. De Werkloosheidswet zou in 1952 in werking treden.

3.

Cijfers

Drees I

1948

1949

1950

1951

Gemiddeld

Verschil

Algemeen

           

Volumegroei BBP

-

7,2

4,2

2,4

n.v.t.

n.v.t.

Inflatie (mutatie CPI, %)

3,5

6,3

9,1

9,6

7,1

6,1

BBP (lopende prijzen)

6,7

7,5

8,4

9,6

8,1

2,9

Bevolkingsomvang

9,7

9,9

10,0

10,2

10,0

0,5

Bevolkingsgroei

1,8%

1,7%

1,4%

1,7%

1,7%

-0,1%

Arbeidsmarkt/sociale zekerheid

           

Geregistreerde werklozen

30

43

59

68

50

38

Ziektewet

58

65

61

62

62

4

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

93

94

98

101

97

8

WW

0

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

WWV

0

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

AOW/Noodwet Ouderdomsvoorziening

297

300

309

318

306

21

AWW/ANW

0

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

Bijstand e.d.

0

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

Overheidsfinanciën

           

EMU-saldo

   

10,1

6,3

n.v.t.

n.v.t.

EMU-schuld

   

141,0

118,9

n.v.t.

n.v.t.

Bruto collectieve uitgaven

   

28,9

28,8

n.v.t.

n.v.t.

Collectieve lasten

   

27,4

27,5

n.v.t.

n.v.t.

 

Meer over