Artikel 4:

3
Artikel 4
5
 • 1. 
  De Unie heeft een met de lidstaten gedeelde bevoegdheid in de gevallen waarin haar in de Verdragen een bevoegdheid wordt toegedeeld die buiten de in de artikelen 3 en 6 bedoelde gebieden valt.
 • 2. 
  De gedeelde bevoegdheden van de Unie en de lidstaten betreffen in het bijzonder de volgende gebieden:
 • a) 
  interne markt;
 • b) 
  sociaal beleid, voor de in het onderhavige Verdrag genoemde aspecten;
 • c) 
  economische, sociale en territoriale samenhang;
 • d) 
  landbouw en visserij, met uitsluiting van de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee;
 • e) 
  milieu;
 • f) 
  consumentenbescherming;
 • g) 
  vervoer;
 • h) 
  trans-Europese netwerken;
 • i) 
  energie;
 • j) 
  de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht;
 • k) 
  gemeenschappelijke veiligheidsvraagstukken op het gebied van volksgezondheid, voor de in het onderhavige Verdrag genoemde aspecten.
 • 3. 
  Op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en de ruimte is de Unie bevoegd op te treden, en met name programma's vast te stellen en uit te voeren; de uitoefening van die bevoegdheid belet de lidstaten niet hun eigen bevoegdheid uit te oefenen.
 • 4. 
  Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp is de Unie bevoegd op te treden en een gemeenschappelijk beleid te voeren; de uitoefening van die bevoegdheid belet de lidstaten niet hun eigen bevoegdheid uit te oefenen.