Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union (COSAC)

De Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden (COSAC) is een conferentie van parlementaire commissies die twee keer per jaar bijeen komt om de rol van nationale parlementen in de Europese Unie te versterken. Zij komen samen in het land dat het voorzitterschap van de Europese Unie i vervult. Elk nationaal parlement binnen de Europese Unie heeft een commissie die zich bezighoudt met Europese Zaken. Ook het Europees Parlement i is in dit orgaan vertegenwoordigd.

1.

Taken

COSAC heeft als doel de rol van de nationale parlementen in het communautair i proces te versterken door de uitwisseling van informatie te intensiveren. Bij de conferentie kunnen leden van nationale parlementen en van het Europees Parlement onderling van gedachten wisselen over onderwerpen van gemeenschappelijk belang. Dit zijn met name onderwerpen op het gebied van buitenlands en veiligheidsbeleid. Vanuit COSAC kunnen ook werkgroepen worden opgericht die studies verrichten naar specifieke EU-gerelateerde zaken.

2.

Besluitvorming

COSAC keurt haar standpunten met algemene stemmen goed. COSAC is een adviesorgaan. De uitspraken en bijdragen van dit orgaan worden niet namens de nationale parlementen gedaan. De beraadslagingen zijn dan ook niet bindend voor de nationale parlementen.

Voor onderwerpen op buitenlands beleid en defensiebeleid (waar de lidstaten een veel dominantere rol hebben) heeft de COSAC twee gespecialiseerde commissies in het leven geroepen. Dat zijn de Conference of Foreign Affairs Committee Chairpersons (COFACC) en de Conference of Defence Affairs Chairpersons (CODAC).

In het geval COSAC een bijdrage levert over vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, over de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, of over vraagstukken in verband met grondrechten moeten zowel het Europees Parlement, de Raad i als de Europese Commissie i hierover geïnformeerd worden.

3.

Samenstelling

De COSAC is samengesteld uit zes vertegenwoordigers van elk nationaal parlement. Het parlement van het land dat het voorzitterschap van de Unie bekleedt, belegt de conferentie. Deze wordt gezamenlijk voorbereid door de parlementen van de trojka i.

De Nederlandse delegatie (maximaal 6 leden) wordt voor elke conferentie samengesteld uit leden van de commissies voor Europese Zaken van de Eerste en Tweede Kamer. Gewoonlijk maken de voorzitters van de Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken i en van de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken i deel uit van deze delegatie.

Deze voorzitters zijn:

Laura Bromet i (GroenLinks) namens de Tweede Kamer

Bastiaan van Apeldoorn i (SP) namens de Eerste Kamer

4.

Geschiedenis

De COSAC is in mei 1989 in Madrid opgericht door de voorzitters van de parlementen van de lidstaten van de Europese Gemeenschap (EG) op initiatief van de voorzitter van de Franse Nationale Vergadering. Het Europese Verdrag van Amsterdam i (1997) bevatte een protocol over de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie. In dit protocol werd de COSAC formeel erkend. Het Verdrag van Lissabon i heeft de rol voor nationale parlementen verder uitgebreid.

5.

Rol van nationale parlementen

De rol van nationale parlementen in de Europese Unie is vastgelegd in het Verdrag van Lissabon (titel II VEU art. 12 i, protocol 1, 2). Daar wordt ook specifiek verwezen naar de samenwerking tussen de parlementen uit de lidstaten en het EP.

Meer informatie