Vrij verkeer van goederen

Source: Europa Nu.

Sinds het Verdrag van Maastricht i (1992) worden goederen bij het overschrijden van de binnengrenzen van de EU niet meer aan controles onderworpen en vormt de EU één enkel grondgebied. De afschaffing van douanerechten binnen de EU is gunstig voor het onderlinge handelsverkeer van de lidstaten i.

Het vrije verkeer van goederen is een van de vier vrijheden i van de interne markt i van de Europese Unie i. Concreet betekent het:

  • een verbod op douanerechten en heffingen van gelijke werking in het handelsverkeer tussen de lidstaten onderling
  • de vaststelling van een gemeenschappelijk douanetarief voor de handelsbetrekkingen met derde landen i
  • een verbod op iedere kwantitatieve beperking en maatregel van gelijke werking

Hoewel invoer- en uitvoerbeperkingen tussen alle lidstaten op basis van bovenstaande punten verboden zijn, kunnen lidstaten in uitzonderlijke gevallen het vrije verkeer aan banden leggen. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van risico voor de volksgezondheid of het milieu.

Juridisch kader

Het vrij verkeer van goederen vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) i: Titel II, artikelen 28 t/m 37 .

Meer informatie