Drs. M.C.F. (Rita) Verdonk

foto Drs. M.C.F. (Rita) Verdonk
bron: RVD
Source: Parlement.com.

Spraakmakende politica in het post-Fortuyn-tijdperk. Kreeg na haar studie in Nijmegen leidinggevende functies bij onder meer het gevangeniswezen en werd in 2003 als 'buitenstaander' minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie in het tweede kabinet-Balkenende i. Was daarna het boegbeeld van het strengere asielbeleid en greep haar toenemende populariteit aan om zich te mengen in de leiderschapsstrijd bij de VVD. Zij werd echter verslagen door Rutte i, maar kreeg bij de Kamerverkiezingen in 2006 als nummer twee wel meer stemmen. Claimde toen een leidende rol in de VVD en werd later uit de fractie gezet. De door haar in 2008 opgerichte beweging 'Trots op Nederland i' bleek uiteindelijk geen succes. Sinds 2022 is zij raadslid voor Hart voor Den Haag.

VVD, fractie-Verdonk (ex-VVD)
in de periode 2003-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister

1.

First names

Maria Cornelia Frederika (Rita)

2.

Personal data

Place and date of birth
Utrecht, 18 October 1955

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PPR (Politieke Partij Radikalen) (vóór 1978, 'papieren' lid)
 • PSP (Pacifistisch-Socialitische Partij), from April 1978 (tot omstreeks 1980)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 2002 until October 2007
 • Trots op Nederland, from May 2008
 • Hart voor Den Haag/Groep de Mos (lokale partij)

National political party
fractie-lid Verdonk (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 September 2007 until 17 June 2010

4.

Main functions and occupations

 • minister zonder portefeuille, minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie, from 27 May 2003 until 14 December 2006 (wijziging takketpakket bij KB 14 december 2006)
 • minister van Justitie, from 21 September 2006 until 22 September 2006 (na het aftreden van minister Donner)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 17 June 2010
 • minister zonder portefeuille, minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering, from 14 December 2006 until 22 February 2007
 • fractievoorzitter fractie-lid Verdonk (eenpersoonsfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 2007 until 17 June 2010
 • speciaal adviseur administratieve lasten jeugd- en thuiszorg, from December 2018
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 30 March 2022

Responsibilities as minister
 • Was vanaf 14 december 2006 niet meer belast met het Vreemdelingenbeleid en werd mede (naast met integratiebeleid) belast met de aangelegenheden betreffende Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering (K.B. nr 247)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • spreker/dagvoorzitter Speakers Academy, from July 2017
 • voorzitter VVE City Tower New Babyon Den Haag

Previous (2/8)
 • voorzitter Raad van Toezicht Oogkliniek Eindhoven, from 2014
 • voorzitter Stichting BHVregister, from July 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Diende in 2009 een motie van wantrouwen in tegen het kabinet vanwege uitholling van het dualistisch bestel door de gevolgde procedure bij het opstellen van een aanvullend beleidsprogramma 2007-2011. Zij stemde als enige vóór die motie.
 • Diende in 2009 een motie van wantrouwen in tegen minister Hirsch Ballin, nadat er twee verschillende versies van de begroting hadden gecirculeerd. Zij stemde als enige vóór die motie.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/6)
 • Kondigde in 2005 maatregelen aan tegen de komst van minderjarige Antillianen zonder opleiding, taalkennis en sociale geborgenheid naar Nederland
 • Stelde in 2005 een jaarlijkse nationale ceremoniedag (24 augustus) in voor iedereen die het Nederlanderschap verkrijgt. Daarin worden de rechten en plichten als Nederlander bevestigd en wordt uiting gegeven aan de verbondenheid met Nederland. Instelling van deze dag was in 1998 al aangekondigd door haar voorganger Van Boxtel. (28.689)

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 2005 de Wet inburgering in het buitenland (Stb. 28) tot stand. In de Vreemdelingenwet wordt als toelatingsvereiste voor de verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd opgenomen dat de vreemdeling reeds voor zijn komst naar Nederland moet beschikken over kennis op basisniveau van de Nederlandse taal en de Nederlandse maatschappij. (29.700)
 • Bracht in 2006 de Wet inburgering (Stb. 625) tot stand. Deze wet voert een meer verplichtend en resultaatgericht inburgeringsstelsel in. De kern daarvan wordt gevormd door een inburgeringsplicht voor in beginsel alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die duurzaam in Nederland willen en mogen verblijven en voor enkele specifieke groepen genaturaliseerde Nederlanders, voorzover deze personen niet gedurende minstens acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben verbleven en niet over bepaalde diploma's, certificaten of andere (soortgelijke) bewijsstukken beschikken. De inburgeringsplicht geldt zowel voor nieuwkomers als voor oudkomers die tot deze doelgroep behoren. De inburgeringsplicht houdt in dat men de noodzakelijke kennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving alsnog verwerft en het inburgeringsexamen behaalt. (30.308)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/12)
 • Werd op 13 september 2007 uit de VVD-fractie gezet vanwege door haar tijdens een besloten diner gedane uitspraken over de koers van haar partij. Deze uitspraken werden door dagblad 'De Telegraaf' en het 'Algemeen Dagblad' gepubliceerd. In juni 2007 had fractievoorzitter Rutte haar n.a.v. een interview in "HP/De Tijd", waarin zij kritiek had op de leiding van Rutte, gemaand geen uitspraken te doen buiten het terrein van haar eigen portefeuille en gedreigd haar bij herhaling uit de fractie te zetten.
 • Lanceerde op 3 april 2008 in een passagiersterminal in de Amsterdamse haven de beweging 'Trots op Nederland'. Daarmee wil zij een platform bieden aan alle Nederlanders die zich niet vertegenwoordigd voelen door de 'Haagse bestuurderselite'. De komst van de beweging had zij op 17 oktober 2007 aangekondigd.
 • In juni 2008 debatteerde de Tweede Kamer op verzoek van Geert Wilders over mogelijke beëindiging van de voor haar ingestelde persoonsbeveiliging

Private life
 • Speelde in haar jeugd handbal en zat later op judo op de sportschool van Anton Geesink
 • Was in haar studententijd in Nijmegen actief in de Bond voor Wetsovertreders, die opkwam voor de belangen van gedetineerden
 • Werd op 27 januari 2004 korte tijd in het ziekenhuis opgenomen, nadat zij onwel was geworden. Hervatte na enkele dagen rust haar werkzaamheden.

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 nummer 2 op de kandidatenlijst van de VVD

Pseudonyms and nicknames
"IJzeren Rita" (bijnaam)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.